ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Efficacy of Diffusion Weighted Magnetic Resonance Imaging in Distinguishing Hepatocellular Carcinoma and Other Liver Tumors
Hasan Erdoğan, Serdar Arslan, Mehmet Sedat Durmaz

 

 Hasan Erdoğan, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Aksaray, Türkiye e-mail: dr.hasanerdogan@gmail.com

 

Abstract

Objective: Diffusion-weighted magnetic resonance imaging (MRI) is an MRI method based on the principle of measuring diffusion-induced movements of water molecules in tissues. Hepatocellular carcinoma (HCC) is the most common primary malignant tumor of the liver and it is very important to distinguish it from other lesions in the early stage for curative treatment. In this study, we aimed to investigate the efficacy of diffusion MRI in differentiating HCC from other common liver focal lesions such as metastasis, cholangiocarcinoma and focal nodular hyperplasia (FNH).

Methods: The diffusion MRI images of 157 patients with histopathological diagnosis of HCC, metastasis, cholangiocarcinoma and FNH were retrospectively analyzed and apparent diffusion coefficient (ADC) of the lesions were measured. The ADC values were compared statistically and it was evaluated whether ADC values contributed to the diagnosis, especially in distinguishing HCC from other lesions.

Results: The mean ADC values were measured as 836.6 ± 182.4 x10-6 mm2/sn in 38 HCC cases, 801.4 ± 239.4 x10-6 mm2/sn in 22 cholangiocarcinoma cases, 923.7 ± 279 x10-6 mm2/sn in 77 metastasis cases and 1202.9 ± 139.3 x10-6 mm2/sn in 20 FNH cases. There was a statistically significant difference between ADC values of HCC and FNH. There was no statistically significant difference between HCC and other focal lesions.

Conclusion: ADC values in differentiating HSC from FNH provide additional contribution to diagnosis, whereas ADC values in differentiating HSC from cholangiocarcinoma and metastasis do not contribute to diagnosis.

Keywords: Carcinoma, Hepatocellular, Liver, Diffusion MRI, ADC.

 

 Hepatoselüler Karsinom ve Diğer Karaciğer Tümörlerinin Ayrımında Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Etkinliği               

Öz

Amaç: Difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme (MRG), dokulardaki su moleküllerinin difüzyonuna bağlı hareketlerinin ölçümü prensibine dayanan bir MRG yönetimidir. Hepatoselüler karsinom (HSK), karaciğerin en sık görülen primer malign tümörü olup, erken evrede diğer lezyonlardan ayırt edilebilmesi küratif tedavi açısından çok önemlidir. Biz bu çalışmada, HSK'yı, metastaz, kolanjiokarsinom ve fokal nodüler hiperplazi (FNH) gibi diğer sık görülen karaciğer fokal lezyonlarından ayırt etmede difüzyon MRG'nin etkinliğini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Histopatolojik olarak HSK, metastaz, kolanjiokarsinom ve FNH tanısı mevcut olan toplam 157 hastanın difüzyon MRG görüntüleri retrospektif olarak taranarak, lezyonların görünür difüzyon katsayısı (ADC, apparent diffusion coefficient) ölçümleri yapıldı. ADC değerleri istatistiksel olarak karşılaştırılarak, özellikle HSK'yı diğer lezyonlardan ayırt etmede ADC değerlerinin tanıya katkı sağlayıp sağlamadığı değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama ADC değerleri, çalışmamıza dahil ettiğimiz 38 HSK olgusunda 836,6 ± 182,4 x10-6 mm2/sn, 22 kolanjiokarsinom olgusunda 801,4 ± 239,4 x10-6 mm2/sn, 77 metastaz olgusunda 923,7 ± 279,0 x10-6 mm2/sn ve 20 FNH olgusunda 1202,9 ± 139,3 x10-6 mm2/sn olarak ölçüldü. HSK ile FNH'ın ADC değerleri arasında anlamlı istatistiksel fark saptandı. HSK ile diğer fokal lezyonlar arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç: HSK'yı FNH'dan ayırt etmede ADC değerleri tanıya ek katkı sağlarken, HSK'yı kolanjiokarsinom ve metastazdan ayırt etmede ADC değerleri tanıya ek katkı sağlamamaktadır.

Anahtar kelimeler: Karsinoma, Hepatoselüler, Karaciğer, Difüzyon MRG, ADC

 

Dicle Med J  2019;46 (4): 757-762

Doi: 10.5798/dicletip.661288

 

Volume 46, Number 4 (2019)