ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Determining the diagnostic significance of irisin and homocysteine levels in the serum of patients with subclinical hypothyroidism
Diler Us Altay, Özlem Özdemir, Tevfik Noyan, Sefa Yuksel, Burhanettin Sertaç Ayhan

Diler Us Altay, Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ordu, Türkiye e-mail: surelid@hotmail.com

 

Abstract

Objectives: The aim of this study was to determine the diagnostic significance of irisin and homocysteine (Hcy) levels in the serum of patients with subclinical hypothyroidism (SH).

Methods: In the study, 80 individuals were evaluated. The patient group included 40 subjects diagnosed with SH and the control group 40 healthy individuals. Blood specimens were collected and serum irisin and Hcy levels were determined using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Thyroid stimulating hormone (TSH), free triiodothyronine (fT3), free thyroxine (fT4) levels were measured by chemiluminescent method using Cobas e 601 autoanalyzer

Results: Irisin, Hcy and TSH levels in SH patients were significantly higher compared with the control group (p=0.0001, p=0.0001, p=0.0001, respectively). Also, irisin and hcy levels were closely sensitive and specific even TSH levels. The best cut-off points for irisin were >14.43 ng/mL, hcy were >13.53 nmol/mL, TSH >4.11μUI/mL for SH.

Conclusion: Irisin and Hcy may be used as a diagnostic biomarker for SH.

Keywords: irisin, homocysteine, subclinical hypothyroidism, TSH.

 Subklinik hipotroidi hasta serumlarında homosistein ve irisin seviyelerinin tanısal öneminin belirlenmesi              

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, subklinik hipotiroidi (SH) hastalarının serumlarında irisin ve homosistein (Hcy) düzeylerinin tanısal önemini belirlemektir.

Yöntemler: Çalışmada 80 kişi değerlendirildi. Hasta grubuna, SH tanısı konmuş 40 hasta ve kontrol grubuna 40 sağlıklı birey dahil edildi. Kan örnekleri toplandı ve enzim bağlı immünosorbent testi (ELISA) kullanılarak serum irisin ve Hcy düzeyleri belirlendi. Tiroid uyarıcı hormon (TSH), serbest triiyodotironin (fT3), serbest tiroksin (fT4) düzeyleri Cobas e 601 otoanalizörü kullanılarak kemilüminesans yöntemiyle ölçüldü.

Bulgular: SH hastalarında Irisin, Hcy, TSH düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla p = 0.0001, p = 0.0001, p = 0.0001). Ayrıca, İrisin ve Hcy seviyeleri TSH seviyeleri kadar spesifik ve sensitifti. SH için en iyi kesme noktaları, İrisin için > 14.43 ng / mL, Hcy için > 13.53 nmol / ml ve TSH için > 4.11 uUI / mL idi.

Sonuç: Irisin, Hcy SH için tanısal bir biyobelirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: irisin, homosistein, subklinik hipotiroidi, TSH

 

Dicle Med J  2019;46 (4): 751-756

Doi: 10.5798/dicletip.661286

 

Volume 46, Number 4 (2019)