ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Investigation Of The Relationship Between Homocysteine, Vitamin B12 And Folic Acid Levels And Their Relationship Between The Cardiopulmonary Bypass
Hatice Bilge Açık, Mehmet Salih Aydın, Mustafa Göz, Mahmut Padak, Reşat Dikme, Ömer Göç

Hatice Bilge Açık, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  e-mail: bilgeacik@gmail.com

Abstract

Objective: The aim of this study was to investigate the association between homocysteine, vitamin B12 and folic acid parameters in cardiopulmonary bypass (CPB).

Methods: In the thoracic cardiovascular surgery department, a study group was formed by taking 4 gel-free scales from pre-operative, pump (heart lung machine), after cross-clamp and protamine administration from patients who underwent surgery with CPB surgery for various reasons. Serum vitamin B12 level and serum Folic acid level were measured by chemiluminescence method and serum homocysteine level by Colorimetric method.

Results: Vitamin B12, pg / mL value; Preoperatively 206.30 ± 64.76, Pump Entry 108.03 ± 35.75, Post Cross Clamp 128.53 ± 38.43, Post Protamine 141.33 ± 39.21, p <0.001. Folic Acid, ng / ml value respectively; 10.04 ± 2.89, 6.53 ± 1.84, 6.53 ± 1.95, 9.02 ± 2.83 and p <0.001 respectively. Homocysteine, μmol / L values were found to be 14.40 ± 4.48, 7.63 ± 2.30, 9.44 ± 2.62, 9.15 ± 2.55 and p <0.001 respectively.

Conclusions: While homocysteine, vitamin B12 and folic acid levels were decreased by prime solu- tion in the pump, there was a significant increase in homocysteine from the pump inlet to the end of the cross clamp, no increase in folic acid level, and no increase in vitamin B12 as homocysteine. This showed a negative correlation between Vitamin B12 and Folic acid level and serum homocysteine concentration. Although there was a decrease in homocysteine levels after the crosstalk after protamine, there was a rise in vitamin B12 and folic acid levels. This elevation supports the negative association of homocyte with Vitamin B12 and folic acid. Increased duration of perfusion resulted in increased inflammatory response and changes in homocysteine levels with drugs used, but these interactions were not statistically related to homocysteine, Vitamin B12 and folic acid levels.

Keywords: Cardiopulmonary bypass, Homocysteine, Vitamin B 12, Folic Acid.

 

Kardiyopulmoner Baypass Sırasında Homosistein, Vitamin B12 ve Folik Asit Seviyelerinin Değişimi ve Birbirleri ile Olan İlişkilerinin İncelenmesi        

Öz

Amaç: Yaptığımız bu çalışmada Kardiyopulmoner bypass (KPB) sırasında homosistein, vitamin B12 ve folik asit parametrelerinin değişimlerine bakılarak birbirleri ile olan ilişkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Göğüs Kalp Damar Cerrahisi bölümünde çeşitli sebeplerden dolayı KPB cerrahisi ile ameliyat olan hastalardan ameliyat öncesi, pompaya (kalp akciğer makinesi) giriş, kross klemp sonrası ve protamin verilmesi sonrası olmak üzere 4 jelsiz tüpe kan alınarak bir çalışma grubu oluşturuldu. Alınan kanlarda serum Vitamin B12 düzeyi ve serum Folik asit düzeyi Kemilüminesans yöntemi ile serum Homosistein düzeyi ise Kolorimetrik yöntem ile ölçülmüştür.

Bulgular: Vitamin B12, pg/MI değeri; Ameliyat öncesi 206.30 ±64.76, Pompaya Giriş108.03 ± 35.75, Kross Klemp Sonrası 128.53 ± 38.43, Protamin Sonrası 141.33 ± 39.21, p<0,001 olarak bulunmuştur. Folik Asit, ng/MI değeri sırasıyla; 10.04 ± 2.89, 6.53 ± 1.84, 6.53 ± 1.95, 9.02 ± 2.83 ve p<0,001 olarak bulunmuştur. Homosistein, μmol/L  değeri sırasıyla;14.40 ± 4.48, 7.63 ± 2.30, 9.44 ± 2.62, 9.15 ± 2.55 ve p<0,001 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Pompaya girişte homosistein, vitamin B12 ve folik asit düzeyi prime solüsyondan dolayı sayısal olarak düşerken; pompa girişinden kross klemp sonrasına kadar homosisteinde anlamlı artış olmuş, folik asit düzeyinde artış olmamış, vitamin B12 oranındaki artış ise homosistein kadar olmamıştır. Bu durum Vitamin B12 ve Folik asit düzeyi ile serum homosistein konsantrasyonu arasında negatif bir korelasyon göstermiştir. Kross klemp sonrasından protamin sonrasına kadarki dönemde homosistein seviyesinde düşüş olmasına rağmen, Vitamin B12 ve folik asit seviyesinde yükselmeler olmuştur. Bu yükseklik homositeinin Vitamin B12 ve folik asit ile negatif ilişkisine destek olmaktadır. Perfüzyon süresi uzadıkça artan inflamatuar yanıt ve kullanılan ilaçlar ile homosistein seviyesinde değişimlere neden olmuş fakat bu etkileşimlerin homosistein, Vitamin B12 ve folik asit düzeyi ile ilişkisi istatistiksel olarak gösterilememiştir.

Anahtar kelimeler: Kardiyopulmoner baypas, Homosistein, Vitamin B 12, Folik asid.

 

Dicle Med J  2019;46 (2): 369-377

Doi: 10.5798/dicletip.528618

Volume 46, Number 2 (2019)