ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Assessment of Myocardial Function by Myocardial Performance Index in Patients with Acute Ischemic Stroke
Unal Ozturk, Önder Öztürk, Yusuf Tamam

Onder Ozturk, University of Health Sciences, Diyarbakir Gazi Yasargil Education and Research Hospital Department of Cardiology, Uckuyular, Kayapinar, Diyarbakir, Turkey e-mail: droozturk21@hotmail.com

 

Abstract

Objective: Acute stroke is an important cause of morbidity and mortality. Myocardial injury is an important complication of acute cerebrovascular events. In this study, we aimed to investigate the relationship between myocardial function assessed by myocardial performance index (MPI) and National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score in patients with acute ischemic stroke.

Method: The study comprised 97 patients (males, 42; females, 55; 65 ± 16 years) diagnosed with acute ischemic stroke. 17 patients were excluded. Patients were divided into two groups based on the calculated NIHSS score (Group 1, NIHSS score < 16; Group 2, NIHSS score ≥ 16). Demographic, clinical, and laboratory data for all patients were collected. Cardiac function was evaluated by transthorasic echocardiography within 48 hours of admission to the neurology care unit.

Results: There were no significant differences among demographic parameters of patients. MPI was significantly higher in Group 2 patients than in Group 1 patients (0.59±0.25 vs 0.48±0.20, p=0.004).

Conclusion: Our results suggest that MPI is associated with stroke severity on admission in patients with acute ischemic stroke. MPI is an indicator of global myocardial dysfunction with a different from LVEF. MPI, which includes both systolic and diastolic time intervals is an option to assess the global cardiac dysfunction.

Keywords: Ventricular dysfunction, left ventricular, echocardiography, stroke.

 

Akut İskemik İnmeli Hastalarda Miyokard Fonksiyonunun Miyokardiyal Performans İndeksi ile Değerlendirilmesi           

Öz

Amaç: Akut inme morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerinden biridir. Miyokardiyal hasarlanma, akut serebrovasküler olayların önemli bir komplikasyonudur. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın amacı, akut iskemik inmeli hastalarda Ulusal Sağlık İnme Enstitüleri Ölçeği (NIHSS) ve miyokard performans indeksi (MPİ) ile değerlendirilen miyokard fonksiyonları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntemler: Çalışmaya akut iskemik inme tanılı 97 hasta (erkek,42; kadın,55; yaş, 65 ± 16) alındı. 17 hasta çalışmadan çıkarıldı. NIHSS skoruna göre hastalar iki gruba ayrıldı (Grup 1, NIHSS skor <16; Grup 2, NIHSS skoru ≥ 16). Bütün hastalardan demografik, klinik ve laboratuvar verileri toplandı. Hastaların kardiyak fonksiyonları, nöroloji yoğun bakım ünitesine yatırıldıktan sonraki 48 saat içerisinde transtorasik ekokardiyografi değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların demografik özellikleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. MPİ, Grup 2 hastalarında, Grup 1 hastalarına göre anlamlı derecede daha yüksek bulundu (0.59±0.25 ile 0.48±0.20, p=0.004).

Sonuç: Yapmış olduğumuz bu çalışmada, akut iskemik inme ile yatan hastalarda, inme şiddeti ile MPİ arasında bir ilişki olduğu sonucuna varılabilir. MPİ, LV EF’dan farklı olarak, global miyokardiyal disfonksiyonunun bir göstergesidir. MPİ, hem sistolik, hem de diyastolik zaman intervallerini içermekte olup, global kardiyak disfonksiyonu değerlendirir.

Anahtar kelimeler: Ventrikül disfonksiyonu, sol ventrikül, ekokardiyografi, inme.

 

Dicle Med J  2019;46 (4): 715-723

Doi: 10.5798/dicletip.661265

 

Volume 46, Number 4 (2019)