ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation of Adherence to Antihypertensive Drug Treatment Affecting Factors in Patients with Chronic Renal Failure
Burkay Yakar, Mustafa Demir

Burkay Yakar, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile hekimliği AD, Elazığ/ Türkiye e-mail: byakar@firat.edu.tr

 

Abstract

Objective: Hypertension is one of the most important causes of chronic kidney disease and may cause it to progress to end-stage renal disease. Effective antihypertensive therapy is known to slow the progression of chronic renal disease to end-stage renal failure. Today, antihypertensive treatment is the most important factor in preventing the complications caused by hypertension. In our study, it was aimed to investigate treatment adaptation status and the factors affecting chronic renal failure patients in which antihypertensive treatment is important.

Method: The population of our descriptive and cross-sectional study was composed of 150 patients with chronic renal failure and hypertension. Turkish Modified Morisky Scale (TMMS) was used to evaluate the adaptation of participants to antihypertensive treatment. Categorical data obtained from the study were evaluated by using Chi-square test using SPSS 22.0 package program.

Results: The mean age of 150 participants included in our study was 61.07±14,38 years. The mean systolic blood pressure of the participants was 141.35±21.02 and diastolic blood pressure was 84.34±12.15 mmHg. The rate of patients' adherence to treatment was 70.6% and the rate of knowledge with HT was 73.3%. The rate of adherence to antihypertensive treatment was found to be lower in the subjects with low education level, in those with low level of HT knowledge and in the participants over 65 years of age.

Conclusion: As the rate of adherence to antihypertensive treatment is insufficient, especially in the level of education and low knowledge and awareness of HT, we believe that adherence to treatment can be increased with patient education so protecting patients from complications of HT.

Keywords: Antihypertensive treatment, Chronic renal failure, Adherence, Hypertension

 

 Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Antihipertansif İlaç Tedavisine Uyum Oranları ve Etkileyen Faktörlerin Araştırılması        

Öz

Giriş ve Amaç: Hipertansiyon kronik böbrek hastalığının en önemli nedenlerinden birisi olmasının yanında son dönem böbrek yetmezliğine ilerlemesine de neden olabilmektedir. Etkin antihipertansif tedavinin Kronik böbrek hastalığının son dönem böbrek yetmezliğine ilerleyişi yavaşlattığı bilinmektedir. Günümüzde hipertansiyonun neden olduğu komplikasyonları önlemede ki en önemli etkenlerin başında antihipertansif tedaviye uyum gelmektedir. Araştırmamızda antihipertansif tedavinin daha fazla önem arz ettiği kronik böbrek hastalarının tedaviye uyum durumları ve etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırmamızın evrenini kronik böbrek yetmezliği ve hipertansiyon nedeni ile takip edilen 150 hasta oluşturmuştur. Katılımcıların antihipertansif tedaviye uyumunu değerlendirmek için Türkçe Modifiye Morisky Ölçeği (TMMÖ) kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen kategorik veriler SPSS 22.0 paket program kullanılarak Ki-kare testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen 150 katılımcının yaş ortalaması 61,07±14,38 saptandı. Katılımcıların sistolik kan basıncı ortalaması 141,35±21,02 diyastolik kan basıncı ortalaması 84,34±12,15 mmHg idi. Katılımcıların tedaviye uyum oranı %70,6 HT bilgi düzeyi yeterli olanların oranı ise %73,3 idi. Eğitim düzeyi düşük olanlarda, HT bilgi düzeyi düşük olanlarda ve 65 yaş üzeri katılımcılarda antihipertansif tedaviye uyum oranı daha düşük bulundu.

Sonuç: Antihipertansif tedaviye uyum oranı özellikle eğitim düzeyi ve HT bilgi ve farkındalığının düşük olduğu grupta yetersiz olduğundan hasta eğitimi ile hem ilaç uyumunun arttırılabileceği böylelikle hastaları HT’un komplikayonlarından koruyabileceğimiz kanaatindeyiz.

Anahtar kelimeler: Hipertansiyon, Kronik böbrek yetmezliği, antihipertansif tedavi uyum, Modifiye Morisky Ölçeği

 

Dicle Med J  2019;46 (4): 685-696

Doi: 10.5798/dicletip.661259

Volume 46, Number 4 (2019)