ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The releationship between serum levels of gamma glutamyl transferase, mean thrombocyte volume, red blood cell distribution width, neutrophil to lymphocyte ratio with prognose and mortality in patients admitted emergency department with acute ischemic st
Nazlı Görmeli Kurt, Cahfer Güloğlu, Yusuf Tamam, Mehmet Üstündağ, Murat Orak

Nazlı Görmeli Kurt, Department of Emergency, Ankara City Hospital, Turkey e-mail: nazligormeli@yahoo.com

Abstract

Objective: In our study, we aimed at determining the levels of Gamma Glutamyl Transferase (GGT), Mean Platelet Volume (MPV), Red Cell Distribution Width (RDW), Neutrophile/Lymphocyte Ratio (NLR), as well as severity of ischemic stroke and prognosis comparison, including the instructive parameters in ischemic stroke treatment, for the patients with ischemic stroke diagnosis. 

Methods: This retrospective study was carried put with 473 patients diagnosed with ischemic stroke.40 healthy individuals that meet the requirements with respect to gender and age criteria were included in the study as the control group. The NLR, RDW, MPV, GGT values checked when the cases applied were analyzed with regards to their relation with mortality. 

Results: The mean GGT, MPV, RDW, NLR values within the patient group were identified to be significantly high with regards to statistical aspect, compared to the control group. GGT, MPV, RDW, NLR values in all the groups were found to be higher than the control group in line with TOAST and OCSP classifications. Along with the increasing NIHSS and decreasing GKS values, an increase was detected in GGT, MPV, RDW, NLR values. GGT, MPV, RDW and NLR values were significantly higher in the patients who lost their lives compared to the surviving patients, with regards to statistical aspect. 

Conclusion: We are of opinion that the prognosis and mortality prediction can be performed in patients with ischemic stroke, thanks to GGT, MPV, RDW, NLR values that are easy to Access and inexpensive blood parameters. 

Keywords: Blood parameters, Mortality, Stroke.

 

Acil Servise Başvuran İskemik İnme Hastalarında Gama Glutamil Transferaz, Ortalama Trombosit Hacmi, Nötrofil Lenfosit Oranı ve Eritrosit Dağılım Genişliği Değerlerinin

Prognoz ve Mortalite ile İlişkileri        

Öz

Amaç: Çalışmamızda Acil servise iskemik inme tanısı ile başvuran hastalarda, Gama Glutamil Transferaz (GGT), Ortalama Trombosit Hacminin (MPV), Eritrosit Dağılım Genişliği (RDW), Nötrofil/Lenfosit Oranı (NLR) düzeyleri ile iskemik inmenin klinik seyir ve prognozu karşılaştırmayı, bunun sonucunda iskemik inmenin tanı ve tedavisinde yol gösterici olabilecek parametrelerin tespitini amaçladık.

Yöntemler: Bu retrospektif çalışma acil servise gelen ve çalışmaya alınma kriterlerine uyan, klinik ve radyolojik olarak iskemik inme tanısı kesinleşen 473 hasta ile yapıldı. Çalışmaya cinsiyet ve yaşça uyumlu 40 sağlıklı birey kontrol grubu olarak dahil edildi. Olguların başvuru anında bakılan NLR, RDW, MPV, GGT değerlerinin mortalite ile ilişkisi incelendi.

Bulgular: Hasta grubunda ortalama GGT, MPV, RDW, NLR değerleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı. TOAST ve OCSP sınıflamasına göre tüm gruplarda GGT, MPV, RDW, NLR değerleri kontrol grubundan yüksek bulundu. Artan NIHSS ve azalan GKS değerleri ile GGT, MPV, RDW, NLR değerlerinde yükselme tespit edildi. GGT, MPV, RDW ve NLR değerleri ölen hastalarımızda sağ kalan hastalarımıza göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti.

Sonuç: Ulaşılması kolay ve ucuz kan parametleri olan GGT, MPV, RDW, NLR değerleri ile iskemik inme hastalarında prognoz ve mortalite öngörüsü yapılabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar kelimeler: Kan parametreleri, Mortalite, İnme.

 

Dicle Med J  2019;46 (2): 361-368

Doi: 10.5798/dicletip.575019

Volume 46, Number 2 (2019)