ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation of The Occupational Exposures Among Residents in a Tertiary Hospital
Heval Can Bilek, Hakan Leblebicioğlu

Heval Can Bilek, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Infectious Diseases and Clinical Microbiology, 55200, Samsun e-mail: hevalcan.bilek@omu.edu.tr

Abstract

Objective: Occupational exposures, can lead to decreased employee productivity, increased cost of health expenses and temporary or permanent suspension from working life. The most common cause of illness and death due to occupational exposures are blood-borne infections. In this study, it was aimed to evaluate the occupational exposures among residents in a tertiary hospital that provides health care in a region where the Crimean–Congo hemorrhagic fever disease is endemic.

Methods: A questionnaire consisting of 18 questions distributed to the residents of internal, surgery and basic medical sciences working at a tertiary hospital between February and March 2016. In the relevant departments, 330 residents were reached and 210 of them answered the questionnaire.

Results: In our study; 160(76.2%) of the residents reported occupational exposure in their working life and 74(35.2%) of them had occupational exposure in the recent year. The incidence of occupational exposures in the comparison of medical sciences was statistically higher in surgical sciences. Of the participants working in the surgical sciences, 22(42.3%) residents stated that they received in-service training in the recent year on the prevention, treatment, and follow-up of occupational exposures. Among participants who had occupational exposure in recent year, only 8(11.4%) residents declared that they have reported about their exposure.

Conclusion: To prevent occupational exposures, it is required to make more effective interventions of protection measures in the light of current information and assessment of post-exposure attitudes of residents. We hope that the risks that our study has identified may help to take necessary preventive measures.

Keywords: Resident, tertiary hospital, occupational exposure.

 

Üçüncü Basamak Bir Hastanede Çalışan Uzmanlık Öğrencilerinin Mesleki Maruziyetlerinin Değerlendirilmesi        

Öz

Giriş: Mesleki maruziyetler, sağlık çalışanlarını iş yaşamından geçici veya kalıcı olarak uzaklaştırmakta, iş verimliliğini düşürmekte ve kurumların sağlık kaynaklı maliyet giderlerini arttırmaktadır. Sağlık çalışanları açısından mesleki maruziyet kaynaklı en sık hastalık ve ölüm nedeni enfeksiyonlardır. Çalışmamızda, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığının endemik olduğu bir bölgede sağlık hizmeti veren üçüncü basamak bir hastanedeki uzmanlık öğrencilerinin mesleki maruziyetlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Üçüncü basamak bir hastanede çalışan iç hastalıkları, cerrahi ve temel tıp bilimleri uzmanlık öğrencilerine ulaşılarak Şubat ve Mart 2016 tarihleri arasında dağıtılan 18 sorudan oluşan bir anketi yanıtlamaları istenmiştir. İlgili bölümlerden 330 uzmanlık öğrencisine ulaşılmış ve 210 kişi ankete katılmıştır.

Bulgular: Uzmanlık öğrencilerinden 160(%76,2)’ı meslek yaşamları boyunca, 74 (%35,2)’si de son bir yıl içinde mesleki maruziyet bildirdiler. Tıbbi bilimler arasında mesleki maruziyet sıklığı cerrahi bilimlerde istatistiki olarak fazla bulundu. Cerrahi bilimlerde çalışan katılımcıların 22(%42,3)’si mesleki maruziyetlerin önlenmesi, tedavisi ve takibi ile kurumunda son bir yıl içinde hizmet içi eğitim aldığını belirtti. Son bir yıl içinde mesleki maruziyeti olan uzmanlık öğrencisinden sadece 8(%11,4)’i maruziyet sonrası bildirimde bulunduklarını belirtmiştir.

Sonuç: Mesleki maruziyetleri önlemek için, güncel bilgiler ışığında koruma tedbirlerine etkili müdahalelerinin yapılması ve uzmanlık öğrencilerinin maruz kalma sonrası tutumlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Çalışma bulgularımızın, mesleki maruziyetlerin önlenmesi için bundan sonra alınacak olan tedbirlerin tespit edilmesinde yardımcı olacağını umuyoruz.

Anahtar kelimeler: Uzmanlık öğrencisi, üçüncü basamak hastane, mesleki maruziyet

 

Dicle Med J  2019;46 (2): 355-360

Doi: 10.5798/dicletip.575016

Volume 46, Number 2 (2019)