ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Antimicrobial Susceptibility Of Microorganisms Isolated From Ventilator-Associated Pneumonia Patients
Veysel Toksöz, Prof. Dr. Mustafa Yılmaz

Veysel Toksöz, Fırat Üniversitesi Kampüsü Fırat Üniversitesi Tıp fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı Merkez/Elazığ, Türkiye e-mail: ve23te23@gmail.com

 

Abstract

Objective: Ventilator-associated pneumonia (VAP) is a high-mortality rate nosocomial infection that frequently develops in invasively mechanically ventilated patients in intensive care units. The aim of this study was to determine the bacterial proliferation in patients with VAP and as certain their susceptibility profiles to the antibiotics.

Methods: In this study, endotracheal aspirate (ETA) samples obtained from 50 patients diagnosed as ventilator-associated pneumonia in intensive care units on 5% sheep blood agar (Oxoid, Hampshire, ENGLAND) and “Eosin Methylene Blue” (EMB) (Oxoid, Hampshire, ENGLAND) agar were sown. Plates were incubated at 37 ° C for 18-24 hours; plates grown in pure culture ≥100 000 cfu / ml were included in the study. Antimicrobial susceptibilities of the detected agents were investigated in Phoenix Diagnostic System (Sparks, MD, USA).

Results: In ventilator-associated pneumonia cases; Acinetobacter baumannii (A. baumannii) 42%, Klebsiella pneumoniae (K.pneumoniae) 26%, Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa) 20%, Serratia marcescens (S.marcescens) 4%, Streptococcus pneumoniae (S. Pneumoiae), Enterobacter spp, Staphylococcus aureus (S.aureus) and Stenotrophomonas maltophilia (S.maltophilia) were isolated. It was found that A. baumannii strains were not (100%) sensitive to ceftazidime, imipenem, meropenem, piperacillin-tazobactam and cefepime. The susceptibility of Klebsiella strains to Gentamicin was 85% and trimethoprim-sulfamethoxazole was 62%. Besides, it was found that P.aeruginosa strains were 10% susceptible to piperacillin-tazobactam.

Conclusion: It was concluded that, antibiotics which will be used in ampirical treatment should be selected according to the microbiological flora and antibiotic susceptibility of the intensive care unit sandafter the isolation of the bacteria, the treatment should be replaced with narrow spectrum antibiotics according to the antibiotic susceptibility results.

Keywords: Ventilator-associated pneumonia, antimicrobial susceptibility, infection.

 

Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarından İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Duyarlılıkları    

Öz

 

 Amaç: Ventilatör ilişkili pnömoni(VİP), invaziv mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda gelişen ve yoğun bakım ünitelerinde sık karşılaşılan, mortalite oranı yüksek hastane enfeksiyonudur. Klinik olarak ventilatör ilişkili pnömoni tanısı almış hastalarda solunum yolu materyalinde üreyen bakteriler ve antibiyotiklere duyarlılıklarını belirlemeyi amaçladık.

Yöntemler: Çalışmada, yoğun bakım ünitelerinde klinik olarak ventilatör ilişkili pnömoni tanısı konulan 50 hastadan alınan endotrakeal aspirat (ETA) örnekleri %5 koyun kanlı agar (Oxoid, Hampshire, ENGLAND) ve “Eosin Methylene Blue” (EMB) (Oxoid, Hampshire, ENGLAND) agarına ekildi. Plaklar 37°C’de 18-24 saat inkübe edildi; saf kültür halinde ≥100 000 cfu/ml üreyen plaklar çalışmaya dahil edildi. İzole edilen etkenlerin tanımlanması ve antimikrobiyal duyarlılıkları konvansiyonel yöntemler ve Phoenix Diagnostic System (Sparks, MD, USA) sistemi ile araştırılmıştır.

Bulgular: Ventilatör ilişkili pnömoni olgularında; Acinetobacter baumannii (A. baumannii) %42, Klebsiella pneumoniae(K.pneumoniae) %26, Pseudomonas aeruginosa(P.aeruginosa) %20, Serratia marcescens(S.marcescens) %4, %2’şer oranlarla da Streptococcus pneumoniae(S.pneumoiae), Enterobacter spp, Staphylococcus aureus(S.aureus) ve Stenotrophomonas maltophilia(S.maltophilia) izole edilmiştir. A. baumannii izolatlarının 42’sinin hepsinin (%100) seftazidim, imipenem, meropenem, piperasilin-tazobaktam ve sefepime duyarlı olmadığı saptanmıştır. K.pneumoniae izolatlarında gentamisin duyarlılığı %85, trimetoprim-sulfametaksazol duyarlılığı %62 olarak saptanmıştır. P.aeruginosa izolatlarında ise piperasilin-tazobaktam’a %10 oranında duyarlılık tespit edilmiştir.

Sonuç: Ampirik tedavide kullanılacak antibiyotiklerin ünitenin mikrobiyolojik flora ve antibiyotik duyarlılığına göre yönlendirilmesi, etken izolasyonu sonrasında ise; tedavinin antibiyotik duyarlılık sonucuna göre dar spektrumlu antibiyotiklerle modifiye edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Ventilatör ilişkili pnömoni, antimikrobiyal duyarlılık, enfeksiyon

Dicle Med J  2019;46 (4): 641-647

Doi: 10.5798/dicletip.661216

Volume 46, Number 4 (2019)