ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Primary Plasma Cell Leukemia: Case Report
Sinan Demircioğlu, Ali Doğan, Murat Altınbaşak, Cengiz Demir

Sinan Demircioğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Van, Türkiye  e-mail: sinandemircioğlumd@gmail.com

Abstract

Plasma cell leukemia (PHL) is a rare form of plasma cell dyscrasias. There are two forms of primary and secondary PHL. The prognosis is very poor. Since the morphology does not resemble mature plasma cells, there may be confusion in the diagnosis. Bortezomib based regimens and autologous stem cell transplantation are recommended for treatment.

Keywords: Morphology, multiple myeloma, plasma cell leukemia, flowsitometry.

 

Primer Plazma Hücreli Lösemi: Olgu Sunumu          

Öz

Plazma hücreli lösemi (PHL), plazma hücreli diskrazilerin nadir görülen bir formudur. Primer ve sekonder PHL olmak üzere iki formu vardır. Prognozu oldukça kötüdür. Morfolojik olarak matür plazma hücrelerine benzememesi sebebiyle tanıda karışıklıklar olabilmektedir. Tedavide bortezomib bazlı rejimler ve otolog kök hücre nakli önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Morfoloji, multiple myelom, plazma hücreli lösemi, flowsitometri.

 

Dicle Med J  2019;46 (2): 393-396

Doi: 10.5798/dicletip.575025

Volume 46, Number 2 (2019)