ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Investigation of Professional Opinions About Early Mobilization After Stroke
Yeliz Salcı, Ayla Fil Balkan, Ali Naim Ceren, Ecem Karanfil, Barış Çetin, Melike Sümeyye Cengiz, Ali Ulvi Uca, Kadriye Armutlu

Yeliz Salcı, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye e-mail: fztyeliz@hotmail.com

Abstract

Objective: There is insufficient evidence for the benefits / harms of a very early and intensive physical therapy for people who have suffered stroke. It is unclear how the practices of clinicians working in this field compatible with evidence. Our aim is to investigate the reliability of the Turkish version of the “professional Opinions About Early Mobilization After Stroke: A 9 Item Questionnaire” and to examine the views of health professionalsabout early mobilization after stroke.

Method: Thirty-three physiotherapists, 16 nurses and 10 physicians who working with stroke patients or with recent experience working with stroke patients were included in the study. The survey include, demographic data, opinions about benefits and harms of early mobilization, opinions of the optimal timing of commencing mobilization if they felt early mobilization was harmful, factors to consider before first mobilization took place and evidence underpinning the practice. The Turkish version of the questionnaire was re-applied to the same participants at 3-7 days intervals in order to find reliability.

Results : The reliability of the subtitles and the reliability of the total score were found to be excellent (ICC: 0,994 for total score). 72.9% (n = 43) of the participants disagree with the patient need a lot of bed rest to recover. However, 61% (n = 36) of the participants in ischemic stroke patients were concerned about early and intensive out of bed activity within 24 hours, while 81.4% (n = 48) of the participants in hemorrhagic stroke patients were concerned. Participants were more concerned about hemorrhagic stroke patients than ischemic stroke patients (p = 0.005). Cardiovascular stability was found to be the most important factor to start intensive out-of-bed activity (ischemic stroke: 32.2%, hemorrhagic stroke: 42.4%). In addition, when the 3 occupational groups were compared, the importance of cardiovascular stability was found to be different between the groups (p = 0.048 for ischemic stroke, p = 0.012 for hemorrhagic stroke). When multiple comparison was made, it was found that cardiovascular stability was more important for physiotherapists than for nurses (p = 0.024 for ischemic, p = 0.003 for hemorrhagic).

Conclusion: As a result of our study, it was observed that health professionals working in the field were concerned about intensive and out of bed mobilization within the first 24 hours and this concern was more in hemorrhagic stroke patients.

Keywords: stroke, early mobilization, physiotherapy, rehabilitation.

 

İnme Sonrası Erken Mobilizasyon Hakkında Profesyonel Görüşlerin İncelenmesi    

Öz

Amaç: İnme hastalarında, çok erken ve yoğun fizyoterapinin faydaları/zararları ile ilgili kanıtlar yetersizdir. Bu alanda çalışan klinisyenlerin, pratik uygulamalarının kanıtlarla ne kadar örtüştüğü ise belirsizdir. Amacımız 9 maddeli İnme Sonrası Erken Mobilizasyon Hakkında Profesyonel Görüşler” isimli anketin öncelikle Türkçe versiyonunun güvenilirliğinin araştırılması ve inme sonrası erken mobilizasyon hakkında alanda çalışan sağlık profesyonellerinin görüşlerinin incelenmesidir. 

Yöntemler: Çalışmaya inme hastalarıyla çalışan ya da daha önce çalışmış 33 fizyoterapist, 16 hemşire ve 10 doktor dahil edilmiştir. Anket demografik verileri, erken mobilizasyonun yararını ve zararını, zararlı olduğu düşünülüyorsa harekete geçmek için en uygun zamanlamayı, ilk mobilizasyon için dikkat edilmesi gereken faktörleri, pratik uygulamaların temelini oluşturan kanıtları sorgulamaktadır. Anketin Türkçe versiyonunun güvenilirliğin bulunması için 3-7 gün arayla aynı katılımcılara tekrar yaptırılmıştır. 

Sonuçlar: 9 maddeli İnme Sonrası Erken Mobilizasyon Hakkında Profesyonel Görüşler anketinin alt başlıklarının güvenilirliği ve toplam puanın güvenilirlik derecesi mükemmel bulunmuştur (toplam puan için ICC: 0,994) . Katılımcıların %72,9’ü (n=43), inme hastalarının iyileşmek için çok fazla yatak istirahatine ihtiyaç duyduklarını düşünmemektedir.

Ancak iskemik inme hastalarında, katılımcıların %61’i ( n=36) 24 saat içinde erken ve yoğun yatak dışı aktivitelere başlama konusunda endişeli iken hemorajik inme hastalarında, katılımcıların %81,4 ’ü (n=48) endişelidir. Katılımcılar hemorajik inme hastalarının erken mobilizasyonu konusunda iskemik inme hastalarına göre daha fazla endişelidir (p=0,005). Yoğun yatak dışı aktiviteye başlamak için kardiyovasküler stabilite en önemli faktör olarak görülmüştür (iskemik inme: %32,2, hemorajik inme: %42,4). Ayrıca 3 meslek grubu karşılaştırıldığında kardiyovasküler stabiliteye verilen önemin gruplar arasında farklılık gösterdiği belirlenmiştir (iskemik inme için p= 0,048, hemorajik inme için p=0,012). İkili karşılaştırma yapıldığında ise kardiyavasküler stabilitenin fizyoterapistler açısından hemşirelere göre daha önemli olduğu gösterilmiştir (iskemik için p=0,024, hemorajik için p=0,003).  

Tartışma: Çalışmamızın sonucunda alanda çalışan sağlık profesyonellerinin ilk 24 saat içerisinde yoğun ve yatak dışı mobilizasyon konusunda endişeli olduğu, hemorajik inme hastalarıyla ilgili olarak bu endişenin daha fazla olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler: İnme, Erken mobilizasyon, fizyoterapi, rehabilitasyon.

 

Dicle Med J  2019;46 (2): 261-268

Doi: 10.5798/dicletip.540016

Volume 46, Number 2 (2019)