ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Investigation of the Asp299Gly and Thr399Ile polymorphisms of TLR4 gene in Rheumatoid Arthritis
İbrahim Halil Yıldırım, Ramazan Üzen

İbrahim Halil Yildirim, Deparment Of Genetics, Faculty of Veterinary, Dicle University, 21280 Diyarbakir, Türkiye e-mail: ihyildirim@gmail.com

Abstract

bjective: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic and inflammatory disease characterized by synovial inflammation that causes cartilage and bone destruction as well as systemic defects, including cardiovascular, pulmonary, psychological, and skeletal disorders. The etiology of RA is unclear. Evidence suggests that RA is influenced by both genetic and environmental factors and the inflammatory and autoimmune activities take important roles in the development of this disease. In the onset of RA, an interaction between the resident cells of synovium and cells of the innate and adaptive immune system reported. Fibroblast-like synoviocytes (FLS) are one of the resident cells and they play a central role, with a tumor-like behavior, in joint destruction and development of chronic inflammation. Toll-like receptors (TLRs) are transmembrane glycoproteins that are related to inflammation via synthesis of proinflammatory cytokines like TNF-α, IL-6, and IL-1β. Some studies report an association between the activation of FLS and the cytokine environment, cell-to-cell contacts, or the activation of TLR2, TLR4, and TLR3. TLRs and especially TLR4 is involved in the recognition of endogenous molecules released by injured tissues and necrotic cells. TLR4 gene involved in a wide variety of both infectious and non-infectious diseases and two polymorphisms of TLR4, Asp299Gly and Thr399Ile, changed the binding capacity and electrical charge of the protein. There are conflicting or even contradictory results about these polymorphisms and we aimed to determine the distribution of the allele frequencies of these polymorphisms and compare the result of RA patients with healthy subjects.

Methods: DNA extraction was realized by salting out method from peripheral blood lymphocytes of RA patients and healthy controls. PCR amplification carried out with appropriate primer pairs against the related DNA sequences. Genotyping performed by the restriction fragment length polymorphism method. 

Results and Conclusion: According to the results obtained from RA patients and healthy controls, we have not found any statistical difference between both groups. Including the other polymorphisms of the TLR family into this type of studies, will give more information about the role of TLR family in rheumatoid arthritis.

Keywords: Rheumatoid Arthritis, Toll-like receptor 4, polymorphism, inflammation.

 

Romatoid artrit hastlarında TLR4 geni Asp299Gly ve Thr399Ile polimorfizmlerinin araştırılması   

Öz

Amaç: Romatoid artrit (RA), kardiyovasküler, pulmoner, psikolojik ve iskelet bozuklukları dahil olmak üzere sistemik kusurların yanı sıra kıkırdak ve kemik tahribatına neden olan sinovyal enflamasyonla karakterize kronik ve enflamatuar bir hastalıktır. RA’nın etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Kanıtlar RA'nın hem genetik hem de çevresel faktörlerden etkilendiğini ve enflamatuar ve otoimmün aktivitelerin bu hastalığın gelişiminde önemli rol aldığını göstermektedir. RA'nın başlangıcında, yerleşik sinovyum hücreleri ile doğal ve adaptif bağışıklık sisteminin hücreleri arasında bir etkileşim olduğu bildirilmektedir. Fibroblast benzeri sinoviyositler (FBS), yerleşik hücrelerdir ve eklem yıkımı ve kronik enflamasyonun gelişmesinde- tümör benzeri bir davranışla- merkezi rol oynarlar. Toll-like reseptörler (TLR'ler), TNF-a, IL-6 ve IL-1 gibi proenflamatuar sitokinlerin senteziyle ilişkili transmembran glikoproteinlerdir. Bazı çalışmalarda FLS aktivasyonu ile sitokin, hücre teması veya TLR2, TLR4 ve TLR3 aktivasyonu arasında bir ilişki olduğunu bildirmektedir. TLR'ler ve özellikle TLR4, yaralı dokular ve nekrotik hücreler tarafından salınan endojen moleküllerin tanınmasında rol oynar. TLR4 geni, hem enfeksiyöz hem de enfeksiyöz olmayan hastalıklarda rol almakta olup, bu gendeki iki polimorfizm, Asp299Gly ve Thr399Ile, TLR4 proteinin bağlanma kapasitesini ve elektrik yükünü değiştirir. Bu polimorfizmlerle ilgili çelişkili ve uyumsuz sonuçlar bulunmaktadır, biz bu çalışmamızda bu polimorfizmlerin allel sıklıklarını belirlemeyi ve RA hastalarının sonuçlarını sağlıklı deneklerle karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntemler: DNA ekstraksiyonu, RA hastaları ve sağlıklı kontrollerin periferik kanlarından 'salting out' metoduyla gerçekleştirildi. PCR amplifikasyonu, çalışılan DNA dizilerine uygun primer çifleri kullanılarak yapıldı. Genotip belirlenmesinde 'restriksiyon enzimi parça uzunluk polimorfizmi metodu' kullanıldı.

Bulgular ve Sonuç: RA hastalarından ve sağlıklı kontrollerden elde edilen sonuçlara göre, her iki grup arasında istatistiksel bir fark bulamadık. TLR ailesinin diğer polimorfizmlerinin bu tür çalışmalara dahil edilmesi, TLR ailesinin romatoid artritteki rolü hakkında daha fazla bilgi verecektir.

Anahtar kelimler: Romatoid artrit, Toll-like reseptör 4, polimorfizm, enflamasyon.

 

Dicle Med J  2019;46 (2): 255-260

Doi: 10.5798/dicletip.540004

Volume 46, Number 2 (2019)