ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Colonic adenocarcinoma and prostate involvement secondary to diffuse large B-cell lymphoma: a rare case
Muhammed Cihan Temel, Serkan Akan, Caner Ediz, Neslihan Kaya Terzi, Ömer Yılmaz

Muhammed Cihan Temel, Saglik Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Üroloji Servisi, 44280, İstanbul, Türkiye, e-mail: dr.cihantemel@gmail.com

Abstract

 

Primary or secondary lymphoma is the most rare malignancy seen in the prostate. A 64 year old male patient was

admitted to our clinic with complaints of fatigue, nausea and weight loss. As a result of the gastrointestinal system

evaluation, biopsy was taken from ulcerovegetative mass at the level of cecum / ascendant colon by colonoscopy and

the pathology result was reported as adenocarcinoma. F-18 Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography was

performed for staging; Multiple hypermetabolic masses were found in the neck, mediastinum, lung, various muscle

groups and abdomen. Diffuse hypermetabolic areas were observed in the soft tissue and the ascendant colon. Lytic

lesions were detected in the left femur. Intense hypermetabolic focus located on the left upper lateral of the prostate

were seen (SUVmax: 18.4). 

Digital rectal examination and prostate-specific antigen were normal in urological evaluation. Prostate biopsy was

performed. In a core of prostate biopsy; CD 20 and BCL 2 positivity, CD 3 negativity was found and it was reported as

secondary diffuse large B-cell lymphoma of the prostate consistent with other tissue biopsies. The number of cases

similar to this case with simultaneous colon adenocarcinoma, metastatic diffuse large B cell lymphoma and secondary

prostate lymphoma is rare in the literature. The possibility of lymphoma metastasis to prostatic tissue should not be

ignored in patients with normal digital rectal examination and prostate-specific antigen levels

Keywords: Prostate, diffuse large b cell lymphoma, colon adenocarcinoma.

 

Kolon adenokarsinomu ve yaygın diffüz büyük B hücreli

lenfomaya sekonder prostat tutulumu: Nadir bir olgu   

                

Öz

Primer veya sekonder lenfoma prostatta görülen en nadir malignitelerdir. 64 yaşındaki erkek hasta halsizlik, bulantı

ve kilo kaybı şikâyetleri ile kliniğimize başvurdu. Gastrointestinal sistem değerlendirmesi sonucunda kolonoskopide

çekum / çıkan kolon seviyesinde görülen ülserovejetatif kitleden biyopsi alındı ve sonuç adenokarsinom olarak

raporlandı. Evreleme amaçlı yapılan F-18 Fluorodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografi görüntülemede; Yumuşak

dokuda ve çıkan kolonda diffüz, boyun-mediasten-akciğer-kas grupları içerisinde ve batında lokalize olmak üzere çok

sayıda hipermetabolik kitle ve sol femurda litik özellikli lezyon görüldü.

 Prostat bezi sol üst lateralde yerleşimli yoğun hipermetabolik odak (SUVmax: 18.4) izlendi. Ürolojik değerlendirmede

digital rektal muayene ve prostat spesifik antijen normaldi. 12 kor prostat iğne biyopsisi yapılan hastada bir korda CD

20 ve BCL 2 pozitifliği, CD 3 negatifliği görüldü. Diğer doku biyopsileri ile uyumlu olarak prostatın sekonder diffüz

büyük B- hücreli lenfoması olarak raporlandı. Eş zamanlı kolon adenokarsinomu, yaygın metastatik diffüz büyük B

hücreli lenfoma ve buna sekonder prostat lenfoması görülen bu olguya benzer vaka sayısı literatüre bakıldığında

oldukça nadir olup; Dijital rektal muayenesi normal olan ve prostat spesifik antijen düzeyi normal saptanan

hastalarda metastaz olabilme ihtimalinin dışlanamayacağını akılda tutmak gerekir.

Anahtar kelimeler: Prostat, diffüz büyük b hücreli lenfoma, kolon adenokarsinomu

Dicle Med J  2019;46 (4): 871-875

Doi: 10.5798/dicletip.661418

 

Volume 46, Number 4 (2019)