ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Prognostic importance of primary tumor location in RAS mutant metastatic colorectal cancer
Nadiye Akdeniz, Muhammet Ali Kaplan, Mehmet Küçüköner, Zuhat Urakçı, Yasin Sezgin, Senar Ebinç, Erkan Bilen, Oğur Karhan, Şahin Laçin, Hüseyin Büyükbayram, Abdurrahman Işıkdoğan

Nadiye Akdeniz, Department of Medical Oncology, Dicle University Medical Faculty, Postal code: 21300 Diyarbakır, Turkey e-mail: nadiyeakdeniz21@gmail.com

Abstract

Objective: The prognostic value of tumor location in patients with metastatic colorectal cancer (mCRC) was reported by recent analyses in RAS wild-type patients. However, there is no enough specific data regarding prognostic value of primary tumor location in RAS mutated mCRC patients. We aimed to find if there is any relation between tumor prognosis and primary tumor location in patients with RAS mutated mCRC.

Method: This retrospective study included 57 patients with mCRC who were diagnosed and treated in our hospital between January 2011 and December 2017. Characteristics features of the patients were obtained from our institution patient medical records. Patients were included to the present study if KRAS or NRAS mutation was detected in tumor tissues.

Results: Twenty-nine (50.9%) of patients were female and the median age of all patients was 52 (18-80) years. Forty (70.2%) of 57 patients were defined as left side (LS) and 17 (29.8%) of patients were located in the right side (RS). As first line systemic treatment, twenty-five (43.9%) patients had received oxaliplatin-based chemotherapy while 32 (56.1%) patients had received irinotecan-based chemotherapy. Tumor sidedness did not affect on PFS (mPFS, 10.9 months for LS vs 8.1 months for RS, p=0.400) and OS (mOS, 20.9 months for LS vs 20.8 months for RS, p=0.930).The patients who had oxaliplatin based chemotherapy regimens showed better OS rate than irinotecan based regimens (28.7months vs16.3 months, p=0.017, respectively).

Conclusion: Our study results support the thought that claims the sidedness of primary CRC in metastatic setting does not have effect on PFS and OS in patients with RAS mutant mCRC. However, our findings also underline the necessity of studies with larger patient populations and subgroup analyzes to evaluate potential prognostic and molecular features to determine the standart approach to this specific subgroup of the disease.

Keywords: Colorectal cancer, tumor location, RAS mutation, prognosis.

 

RAS mutant metastatik kolorektal kanserde primer tümör yerleşiminin prognostik önemi   

Öz

Amaç: RAS wild metastatik kolorektak kanser (KRK) tanılı hastalarda tümör lokalizasyonun prognostik önemi hakkında çok sayıda çalışma bildirilmiştir. Ancak RAS mutant hastalar ile ilgili yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada RAS mutant metastatik KRK tanılı hastalarda tümör yerleşim yerinin prognostik önemini belirlemeyi amaçladık.

Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya hastanemizde 2011 ve 2017 yılları arasında tanı alan RAS mutant metastatik KRK tanılı 57 hasta dahil edildi. Hasta özellikleri hastane kayıt sistemindeki verilerden elde edildi. KRAS veya NRAS mutasyonu saptanan hastalar dahil edildi.

Bulgular: Hastalardan 29 ’u (%50,9) kadın olup ortanca yaş 52 (18-80) idi. Primer tümör, hastaların 40’ında (%70,2) sol kolon ve 17’sinde (%29,8) sağ kolonda yerleşim göstermekteydi. Yirmi beş (%43,9) hasta oxaliplatin temelli ve 32 (%56,1) hasta da irinotekan temelli kemoterapi almıştı. Primer tümör lokalizasyonuna göre progresyonsuz sağkalım (PSK) ve genel sağkalım (GSK) süreleri arasında istatiksel anlamlı fark saptanmadı (PSK sol kolonda 10.9 ay, sağ kolonda 8.1 ay, p=0.400 ve GSK sol kolonda 20.9 ay, sağ kolonda 20.8 ay, p=0.930). Oxaliplatin temelli tedavi alan hastaların irinotekan temelli tedavi alanlara göre GSK ’larının daha iyi olduğu görüldü (28.7 ay,16.3 ay, sırası ile p=0.017).

Sonuç: Çalışmamızda metastatik KRK hastalarında primer tümör yerleşim yerine göre guruplar arasında PSK ve GSK açısından fark saptanmadı. Ancak, bulgularımız bu hasta alt gurubu için standart yaklaşımın belirlenmesi için daha büyük hasta popülasyonları ve alt grup analizleri ile potansiyel prognostik ve moleküler özelliklerin değerlendirildiği çalışmalara olan ihtiyacın altını çizmektedir.

Anahtar kelimeler: Kolorektal kanser, tümör yerleşim yeri, RAS mutasyonu, prognoz.

 

Dicle Med J  2019;46 (2): 247-253

Doi: 10.5798/dicletip.539998

Volume 46, Number 2 (2019)