ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Bevacizumab Therapy For Diabetic Macular Edema: A Real Life Study
Yasin Şakir Göker, Kemal Tekin, Hasan Kızıltoprak, Cemile Üçgül Atılgan, Pınar Kösekahya

Yasin Şakir Göker, Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, 06240, Türkiye e-mail: yasingoker5367@hotmail.com

Abstract

Objective: In this study, two-year results of the intravitreal bevacizumab in the treatment of diabetic macular edema (DME) were presented as a real-life experience. 

Methods: This retrospective study included two year results of the patients who underwent IVB injections within the pro-re-nata protocol following 3 loading doses owing to DME. The best corrected visual acuities (BCVAs) according to the Snellen chart, intraocular pressures, and anterior and posterior segment findings were recorded. All participants were evaluated according to their total number of injections and visits at 1. and 2. years, completion time of three loading doses, changes in central macular thicknesses (CMT) and BCVAs over the course of 3 months.

Results: Twenty-eight eyes of 19 patients (8 male, 11 female) were analyzed. The mean age was 60,57 ± 9,58 (41-79) years. The mean baseline BCVA was 0.37 ± 0.25 and increased to 0,51 ± 0,30 following three loading doses (p=0.003). It was observed that the completion time of the three loading doses was 89,71 ± 17,24 (61-105) days. At the 6th month and 12th month, the BCVAs were 0,58 ± 0,30 and 0,50 ± 0,29 respectively (p=0,001 and p=0,006, respectively). The mean number of injections in the first year was 6.1 ± 1.91 (3-9); and the total number of the visits was 8.26 ± 1.99 (5-12). The BCVAs at the 18th and 24th months were 0,46 ± 0,31 and 0,50 ± 0,29 respectively (p=0,046 and p=0,038, respectively). The mean baseline CMT was 398,48 ± 43,59 (341-494) microns and improved to 361,73 ± 54,40 (268-476) and 322,93 ± 50,69 (220-414) microns at the end of the first and the second year respectively (p=0,003 and p<0,001 respectively). The mean number of injections in the second year was 4,73 ± 2,33 (0-8); and the total number of visits was 6.38 ± 1.50 (4-8).

Conclusion: In this study, we showed that the duration of IVB injection in patients with DME may differ from clinical trials in real life data.

Keywords: Bevacizumab, diabetic macular edema, diabetic retinopathy.

 

Diyabetik Makula Ödeminde Bevacizumab Tedavisi: Gerçek Bir Yaşam Çalışması 

Öz

Amaç: Bu çalışmada diyabetik makula ödemi (DMÖ) tedavisinde intravitreal bevacizumab (IVB) kullanımının 2 yıllık sonuçlarını bir geçek yaşam çalışması olarak sunulmuştur.

Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya DMÖ nedeniyle 3 yükleme dozunun ardından pro-re-nata rejimi dahilinde IVB enjeksiyonu yapılan hastaların iki yıllık sonuçları dahil edildi. Hastaların Snellen eşeline göre en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri (EİDGK), göz içi basınçları ve ön ve arka segment bulguları incelendi. Tüm olguların 1. ve 2. yıldaki toplam enjeksiyon ve vizit sayıları, üç yükleme dozunun tamamlanma süresi, merkezi makula kalınlığı (MMK) ve EİDGK'deki 3'er ay ara olan değişiklikler değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışma kapsamında 19 hastanın (8 erkek, 11 kadın) 28 gözü incelendi. Ortalama yaş 60,57 ± 9,58 (41-79) yıl olarak bulundu. Ortalama başlangıç EİDGK 0,37 ± 0,25 olarak bulundu ve üç yükleme dozunu takiben 0,51 ± 0,30'a ilerledi (p=0,003). Üç yükleme dozunun tamamlanma süresinin 89,71 ± 17,24 (61-105) gün olduğu görüldü. 6. ayda ve 12. aydaki EİDGK sırasıyla 0,58 ± 0,30 ve 0,50 ± 0,29 (sırasıyla p=0,001 ve p=0,006) olarak izlendi. İlk yılda ortalama enjeksiyon sayısının 6,1 ± 1,91 (3-9); toplam vizit sayısının ise 8,26 ± 1,99 (5-12) olduğu görüldü. 18. aydaki ve 24. aydaki EİDGK sırasıyla 0,46 ± 0,31 ve 0,50 ± 0,29 (sırasıyla p=0,046 ve p=0,038) olarak izlendi. Ortalama başlangıç MMK 398,48 ± 43,59 (341-494) mikron olarak bulundu ve birinci ve ikinci yılın sonunda sırasıyla 361,73 ± 54,40 (268-476) ve 322,93 ± 50,69 (220-414) mikrona ilerledi. (sırasıyla p=0,003 ve p<0,001). İkinci yılda ortalama enjeksiyon sayısının 4,73 ± 2,33 (0-8); toplam vizit sayısının ise 6,38 ± 1,50 (4-8) olduğu görüldü.

Sonuçlar: Bu çalışmada DMÖ olan olgularda IVB enjeksiyonu yapılma sürelerinin gerçek yaşam verilerinde klinik çalışmalardan farklılık gösterebileceğini gösterdik.

Anahtar kelimeler: Bevacizumab, diyabetik makula ödemi, diyabetik retinopati.

Dicle Med J  2019;46 (2): 235-240

Doi: 10.5798/dicletip.539984

Volume 46, Number 2 (2019)