ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Cost And Survival Analysis Of Obstetric And Non-Obstetric Patients Hospitalized In An Intensive Care Unit
Mehmet Erel, Abdulmenap Güzel, Feyzi Çelik, Zeynep Baysal Yıldırım, Gönül Ölmez Kavak

Abdulmenap Güzel, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Diyarbakır, Türkiye e-mail: dr.amenap@gmail.com

Abstract

Objective: Complications due to pregnancy are important health issues that require intensive care. The diagnosis and treatment of, and selected therapeutic interventions for, gestational diseases for obstetric patients differ from those for non-obstetric patients. In this study, our aim was to compare mortality, morbidity and associated costs between obstetric and non-obstetric patients.

Method: This study was carried out at the Anesthesiology and Reanimation Department after approval of the Local Clinical Research Ethics Committee. Invoices for all reanimation services provided between January 1, 2013 and December 31, 2013, and all documented income and expenses during this period, were analyzed retrospectively. The mean age, diagnosis, total length of hospital stay, mortality and associated costs of the obstetric and non-obstetric patients in the intensive care unit were examined in detail by reference to financial, administrative and medical records.

Findings: Of the 154 patients hospitalized during the study period, 31 were obstetric and 123 were non-obstetric. The mortality rate of the obstetric patients was lower than that of the non-obstetric patients, but the difference was not significant (p> 0.05). Compared with non-obstetric patients, obstetric patients had shorter hospital stays and lower average costs.

Conclusions: We believe that obstetric patients should be treated immediately, regardless of cost, to reduce maternal mortality, which remains a significant problem.

Keywords: Intensive care units, pregnancy complications, cost analysis.

 

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Obstetrik ve Obstetrik Olmayan Hastaların Maliyet ve Sağkalım Analizlerinin Karşılaştırılması   

Öz

Amaç: Gebeliğe bağlı gelişen komplikasyonlar yoğun bakım gerektiren önemli sağlık sorunlarıdır. Obstetrik hastaların gebeliğe bağlı spesifik hastalıklarının tanısı, tedavisi ve seçilmiş terapötik müdahaleleri non-obstetrik hastalardan daha farklıdır. Amacımız obstetrik ve non-obstetrik hastaların mortalite, morbidite ve maliyet analizlerini karşılaştırmaktır.

Yöntemler: Bu çalışma Yerel Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı alındıktan sonra Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde yapılmıştır. Reanimasyon ünitesinde 01.01.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında bir yıl boyunca faturalandırılan tüm hizmetler ve bu süre içindeki belgelenmiş olan tüm gelir ve giderler retrospektif olarak incelendi. Yoğun bakım ünitesinde yatan obstetrik ve non-obstetrik hastaların ortalama yaşı, tanısı, hastanede toplam yatış süreleri, mortalite ve maliyet analizleri detaylı olarak incelendi. Araştırmada, maliyet ve giderlerin akışını belirlemek için mali, idari ve tıbbi kayıtlardan yararlanıldı. 

Bulgular: Yatırılan toplam 154 hastanın 31'i obstetrik, 123'ü non-obstetrikti. Obstetrik hastaların mortalite oranı non-obstetrik hastalara göre daha düşük saptandı ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Non-obstetrik hastalar ile kıyaslandığında obstetrik hastalar daha kısa yatış süresine ve daha düşük ortalama hasta başı maliyetlerine sahipti.

Sonuç: Maliyeti ne olursa olsun hala sosyal bir problem olan anne ölümlerini azaltmak için obstetrik hastaların hızlı değerlendirip hemen tedavi altına alınması gerektiği kanısındayız.

Anahtar kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, gebelik komplikasyonları, maliyet analizi.

Dicle Med J  2019;46 (2): 225-234

Doi: 10.5798/dicletip.539976

Volume 46, Number 2 (2019)