ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Thiol – Disulphide Homeostasis in Polycythemia Vera
Aysun Şentürk Yıkılmaz, Sule Mine Bakanay, Sema Akinci, Senem Maral, Fuad Mustafayev, Murat Alisik, Özcan Erel, İmdat Dilek

Aysun Şentürk Yıkılmaz, Department of Hematology,Yıldırım Beyazıt University, Bilkent Yolu 3. Km. Çankaya Ankara 06010, Turkey, e-mail: senturkaysun@gmail.com

Abstract

Objective: Pregnancy is a stress factor for thyroid functions. The most commonly observed thyroid disorder is hypothyroidism. The immune system is affected both by pregnancy and hypothyroidism. This disorder causes a decrease in humoral and cell-mediated immune responses. This study was aimed at the comparison of alpha-naphthyl acetate esterase- and acid phosphatase-positive T lymphocyte distribution between healthy and hypothyroid pregnant women. 

Methods: Blood samples were taken from healthy and hypothyroid pregnant women between June-December 2016. The sampled subjects included 10 healthy non-pregnant women (HC), 10 healthy pregnant women (HP), and 30 hypothyroid pregnant women in different trimesters of pregnancy (HpPTRI, HpPTRII and HpPTRIII). From each of these groups, six smears were prepared and histologically stained for ANAE and AcP-ase activity and with May Grünwald-Giemsa. 

Results: The lowest ANAE- and AcP-ase-positive T lymphocyte percentages were detected in Group HP, and these percentages were higher in the hypothyroid pregnant groups, compared to Group HC (P<0.05). Based on PBL counts, the lowest lymphocyte and highest neutrophil leukocyte rates were detected in the pregnant groups. Hypothyroid pregnant women were determined to have monocytic leukocyte rates lower than those of Group HC and Group HP (P<0.05). 

Conclusions: In this study, it was concluded that significant alterations had occurred in the PBL and ANAE- and AcP-ase-positive T lymphocyte counts of Group HP and the hypothyroid pregnant groups. These findings provide important data about the immunity of hypothyroid pregnant women. 

Keywords: ANAE, AcP-ase, Hypothyroidism, Lymphocyte, Pregnancy.

 

Polistemia Vera Olgularında Thiol-Disülfid Homeostasis        

Öz

Giriş: Bu çalışmanın amacı, Polistemia Vera (PV) olgularında; hücre siklusunun çeşitli basamaklarında, apoptozis ve hücre proliferasyonunda önemli rol oynadığı bilinen tiyol-disülfid homeostasisini incelemeyi amaçladık.

Yöntemler: Kırkiki PV olgusu 43 sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Serum total (–SH + –S–S–) ve nativ (-SH) tiyol seviyeleri her iki grupta ölçüldü. Dinamik disülfid bağlarının yüzdesi ve (–S–S–) and (–S–S–) × 100/(–SH), (–S–S–) × 100/(–SH + –S–S–), ve –SH ×100/(–SH + –S–S–) oranları Erel ve arkadaşlarının yeni metodu ile hesaplandı. PV olguları ve sağlıklı kontrol grubunun verileri kıyaslandı.

Sonuçlar: Her iki grubun yaş ve cinsiyet dağılımları benzerdi. PV grubunda nativ tiyol, total tiyol ve nativ/total tiyol seviyeleri istatiksel olarak anlamlı artmıştı.

Tartışma: PV hastalığının doğasıyla uyumlu olarak, PV olgularında dengenin proliferasyon yönüne kaydığı gözlemlendi. Total tiyol (–SH + –S–S), nativ tiyol (–SH)ve nativ /total tiyol oranındaki artışı PV hastalığındaki kontrolsüz proliferasyonla açıklayabiliriz. PV olgularında tiyol/disülfid dengesinin indirgeyici tiyol tarafında olduğunu gösterdik. Tüm bu değişiklikler PV hastalığının patofizyolojisinde olan kontrolsüz proliferasyonla ilişkili olabilir.

Anahtar kelimeler: Polistemia vera, tiyol, disülfid bağ, myeloproliferatif hastalık.

 

Dicle Med J  2019;46 (2): 315-320

Doi: 10.5798/dicletip.574893

Volume 46, Number 2 (2019)