ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Determination of ANAE and AcP-ase Positivity in the Peripheral Blood of Pregnant Women with Hypothyroidism
Fatma Çolakoğlu, Hasan Hüseyin Dönmez, Fatma Kılıç

Fatma Çolakoğlu, Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of Health Sciences, Karamanoglu Mehmetbey University, 70100, Karaman, Turkey e-mail: fcolakoglu@kmu.edu.tr

Abstract

Objective: Pregnancy is a stress factor for thyroid functions. The most commonly observed thyroid disorder is hypothyroidism. The immune system is affected both by pregnancy and hypothyroidism. This disorder causes a decrease in humoral and cell-mediated immune responses. This study was aimed at the comparison of alpha-naphthyl acetate esterase- and acid phosphatase-positive T lymphocyte distribution between healthy and hypothyroid pregnant women. 

Methods: Blood samples were taken from healthy and hypothyroid pregnant women between June-December 2016. The sampled subjects included 10 healthy non-pregnant women (HC), 10 healthy pregnant women (HP), and 30 hypothyroid pregnant women in different trimesters of pregnancy (HpPTRI, HpPTRII and HpPTRIII). From each of these groups, six smears were prepared and histologically stained for ANAE and AcP-ase activity and with May Grünwald-Giemsa. 

Results: The lowest ANAE- and AcP-ase-positive T lymphocyte percentages were detected in Group HP, and these percentages were higher in the hypothyroid pregnant groups, compared to Group HC (P<0.05). Based on PBL counts, the lowest lymphocyte and highest neutrophil leukocyte rates were detected in the pregnant groups. Hypothyroid pregnant women were determined to have monocytic leukocyte rates lower than those of Group HC and Group HP (P<0.05). 

Conclusions: In this study, it was concluded that significant alterations had occurred in the PBL and ANAE- and AcP-ase-positive T lymphocyte counts of Group HP and the hypothyroid pregnant groups. These findings provide important data about the immunity of hypothyroid pregnant women. 

Keywords: ANAE, AcP-ase, Hypothyroidism, Lymphocyte, Pregnancy.

 

Hipotiroidli Gebe Kadınların Periferik Kanında ANAE ve AcP-az Pozitivitesinin Belirlenmesi        

Öz

Amaç: Gebelik tiroid bezi fonksiyonları için bir stres faktörüdür. En sık görülen tiroid bozukluğu ise hipotiroidizmdir. Bağışıklık sistemi hem gebelikten hem de hipotiroidizmden etkilenmektedir. Bu bozukluk, humoral ve hücre aracılı immün cevaplarda azalmaya neden olmaktadır. Bu çalışma, sağlıklı gebeler ile hipotiroidli gebeler arasındaki alfa naftil asetat esteraz ve asit fosfataz pozitif T lenfosit dağılımlarını karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

Yöntemler: 2016 Haziran-Aralık ayları arasında sağlıklı ve hipotiroidi olan gebelerden kan örnekleri alındı. Örneklemede 10 sağlıklı gebe olmayan kadın (SK), 10 sağlıklı gebe (SG) ve gebeliğin farklı trimesterlerindeki 30 hipotiroidi gebe (HpGTRI, HpGTRII ve HpGTRIII) kadının kan örnekleri vardı. Bu gruplardaki kişilerin her birinden ANAE ve AcP-az enzim aktivitesi ile May Grünwald-Giemsa için altı adet kan frotisi hazırlanarak histolojik olarak boyandı.

Bulgular: En düşük ANAE- ve AcP-az pozitif T lenfosit yüzdeleri sağlıklı gebe grubunda (Grup SG) belirlenirken; bu oranın hipotiroidli gebelerde (HpGTRI, HpGTRII ve HpGTRIII) sağlıklı gebe olmayanlardan (Grup SK) daha yüksek olduğu bulundu (P<0.05). İstatistiksel olarak, periferik kan lökosit (PKL) sayımlarına göre, en düşük lenfosit ve en yüksek nötrofil lökosit oranları tüm gebe gruplarında tespit edildi. Hipotiroidi olan gebelerin sağlıklı gebe olmayan (Grup SK) ve sağlıklı gebe grubuna (Grup SG) göre daha düşük monosit oranına sahip olduğu gözlendi (P<0.05). 

Sonuç: Bu çalışmada, sağlıklı gebe (Grup SG) ve hipotiroid gebe gruplarının (HpGTRI, HpGTRII ve HpGTRIII) PKL ile ANAE- ve AcP-az pozitif T lenfosit sayılarında anlamlı değişikliklerin olduğu sonucuna varıldı. Bu bulgular hipotiroidi gebe kadınların bağışıklığı hakkında önemli veriler sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler: ANAE, AcP-az, hipotiroidizm, lenfosit, gebelik.

 

Dicle Med J  2019;46 (2): 307-313

Doi: 10.5798/dicletip.574829

Volume 46, Number 2 (2019)