ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Comparison of prostate biopsy pathology and radical prostatectomy pathologies
Ahmet Çamtosun, Hasan Gökçe

Ahmet Camtosun, Inonu University Faculty of Medicine, Department of Urology, Malatya, Turkey e-mail: drcamtosun@yahoo.com

Abstract

Objectives: The rate of prostate cancer has increased with the identification of the prostate-specific antigen; however, data on biopsy pathologies determined by transrectal ultrasonography may be incompatible with the pathology indicated in radical prostatectomy specimens. This situation puts patients in need of curative treatment at risk while in some patients they are overtreatment. The aim of this study was to compare Gleason scores in radical prostatectomy specimens with the Gleason scores determined by transrectal ultrasound-guided biopsy pathologies.

Methods: The data of patients who underwent radical prostatectomy in our clinic between January 2007 and November 2018 were evaluated retrospectively. Data included preoperative biopsy values, biopsy cores, biopsy percentage, Gleason scores from transrectal ultrasound-guided pre-biopsy biopsy cores, Gleason scores after radical prostatectomy, tissue cancer rates, surgical margins, and pathological stage. The ISUP-WHO (Society of Urological Pathology: ISUP-World Health Organization) 2014 classification was used for the pathological classification.

Results: A total of 159 patients were evaluated. Transrectal ultrasonography-guided biopsy pathology revealed that 82 (75.9%) patients with Gleason scores <7 had radical prostate pathology with Gleason scores of <7. Transrectal ultrasonography-guided biopsy pathology revealed a Gleason score of 7 in 10 (38.4%) patients. The Gleason score was > 7 in 24 (48.9%) of the patients who had a Gleason score> 7 based on transrectal ultrasonography-guided pathology. The radical pathology of 109 patients with biopsy pathology was ISUP 1 in 83 (76.1%) patients. The radical pathology was ISUP 3 in 5 of 16 patients with biopsy pathology ISUP 3 (31.2%). Six patients with biopsy pathology ISUP 4 and 2 patients with ISUP 5 was reported at different stages.

Conclusions: Differences occur between the Gleason scores reported in transrectal ultrasonography-guided biopsy and radical prostatectomy pathologies. These differences become more evident as age increases, as PSA level increases and as prostate volume decreases.

Keyword: Prostate cancer, biopsy, Gleason score.

Prostat biyopsi patolojisi ile radikal prostatektomi patolojilerinin karşılaştırılması

Öz

Amaç: Prostat spesifik antijenin tanımlanmasından sonra prostat kanserinin tanı oranı yükselmiştir. Prostat kanseri tanısı koymak için yapılan transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi ile radikal prostatektomi spesimenindeki patolojilerin verileri arasında uyumsuzluk olabilmektedir. Bu durum küratif tedavi ihtiyacı olabilecek hastaları riske atarken, bazı hastalar için aşırı tedavi almasına neden olmaktadır. Bu çalışmada; radikal prostatektomi spesimenlerindeki Gleason skorları ile transrektal ultrasonografi eşliğinde biyopsi patolojilerindeki Gleason skorlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Ocak 2007 ile Kasım 2018 tarihleri arasında, kliniğimizde radikal prostatektomi cerrahisi geçirmiş hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların transrektal ultrasonografi eşliğinde biyopsi öncesi PSA değerleri, biyopsi kor sayıları, kanser pozitif biyopsi kor sayıları, biyopsideki kanser yüzdeleri ve Gleason skorları tespit edilerek, radikal prostatektomi sonrası Gleason skorları, doku kanser oranları, cerrahi sınırlar ve patolojik evre ile karşılaştırıldı. Patolojik sınıflamada ISUP-WHO (Society of Urological Pathology:ISUP-World Health Organization) 2014 sınıflaması kullanılmıştır.

Bulgular: Toplam 159 hastanın verileri değerlendirildi. Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsi patolojisinde, Gleason skoru <7 olan hastaların 82’inde(%75,9), radikal prostatektomi spesimeninde Gleason skoru da <7 olarak tespit edildi. Prostat biyopsi patolojisinde Gleason skoru 7 olan 10 hastada(%38,4) radikal prostatektomi spesimen patolojisi Gleason skoru 7 olarak tespit edildi. Prostat biyopsi patolojisinde Gleason skoru >7 olan 24 hastada(%48,9) radikal prostatektomi spesimeninde Gleason skoru >7 olarak tespit edildi. Biyopsi patolojisi ISUP 1 olan 109 hastanın 83 (%76,1) tanesinde radikal prostatektomi patolojisi ISUP 1 gelirken; biyopsi patoloji ISUP 2 olan 26 hastanın 8'inde(%30,7) radikal patolojisi ISUP 2 geldi. Biyopsi patolojisi ISUP 3 olan 16 hastanın ise 3'ünde(%31,2)radikal patolojisi ISUP 3 olarak rapor edildi. Biyopsi patolojisi ISUP 4 olan 6 hastanın ve ISUP 5 olan 2 hastanın ise radikal patolojisi farklı evrede rapor edildi.

Sonuç: Transrektal ultrasonografi eşliğinde biyopsi patolojilerinde bildirilen Gleason skorları ile radikal prostatektomi Gleason skorları arasındaki fark; hastanın yaşı ve PSA değeri artıkça, prostat volümü azaldıkça bu fark daha belirgin olmaktadır.

Anahtar kelimeler: Prostat kanseri, biyopsi, Gleason skoru.

Dicle Med J  2019;46(1): 133-139

Doi: 10.5798/dicletip.534851

Volume 46, Number 1 (2019)