ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - A Multidisciplinary Telemedicine Application: Comparison of Preoperative Telesurgery Diagnoses with Histopathology
Ümran Muslu, Emre Demir, Hakan Kör, Engin Şenel

Ümran Muslu, Hitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye,   e-mail: umrandr@hotmail.com

Abstract

Objective: In this study, it was aimed to test the success of telemedicine technique in the field of plastic surgery by comparing lesion diagnoses made by a teledermatologist in the Department of Dermatology with histopathologic diagnoses.

Methods: In this study, 100 preliminary pictures of skin tumor patients were taken in Hitit University Faculty of Medicine, Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Clinic, and a web site and program were specially designed for this study. The obtained data were evaluated by a teledermatologist. Later, these diagnoses were compared with histopathological diagnoses and the success of the telemedicine technique in plastic surgery was investigated using Cohen Kappa statistics.

Results: According to the analysis results kappa statistic was found as 0.89 (0.82-0.96) (p <0.001). In addition, the diagnostic accuracy for seborrheic keratosis, actinic keratosis, sebase hyperplasia, melanocytic nevus, and kaposi sarcoma was found to be 100% and close to 100% in other diagnoses.

Conclusion: There is limited number of studies investigating the contribution of preoperative telemedicine application to the surgery of skin tumors in the literature. We found that telesurgery was a reliable technique in the preoperative assessment of skin tumors. 

Keywords: Telemedicine; teledermatology; telesurgery; multidisciplinary approach.

 

Multidisipliner Teletıp Uygulaması: Cerrahi Öncesi Telecerrahi Tanılarının Histopatoloji İle Karşılaştırılması      

Öz

Amaç: Bu çalışmada, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Kliniğinde teledermatolog dermatoloji uzmanı tarafından konulan deri tümörü tanıları histopatolojik tanılarla karşılaştırılarak teletıp tekniğinin plastik cerrahi alanındaki başarısının test edilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Araştırmada, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde, 100 deri tümörü hastasının preoperatif lezyon fotoğrafları çekilerek bu çalışma için özel olarak tasarlanmış internet sitesine ve programa yüklendi. Elde edilen veriler bir teledermatolog dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirildi. Daha sonra bu tanılar histopatolojik tanılarla karşılaştırılarak teletıp tekniğinin plastik cerrahide ki başarısı Cohen Kappa uyum istatistiği kullanılarak araştırıldı. 

Bulgular: Analiz sonuçlarına göre kappa istatistiği 0,89 (0,82-0,96) (p<0,001) olarak bulunmuştur. Ayrıca seboreik keratoz, aktinik keratoz, sebase hiperplazi, melanositik nevus ve kaposi sarkom için tanı doğruluğunun %100, diğer tanılarda ise %100’ e yakın olduğu görülmektedir.

Sonuç: Literatürde teletıp kullanılarak preoperatif tanıların konulmasını araştıran telecerrahi alanında multidisipliner sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Deri tümörlerinin cerrahisinde, telecerrahi, cerrahi öncesi hastalara tanı koymada güvenilir bir yöntem olarak saptandı.

Anahtar kelimeler: Teletıp; teledermatoloji; telecerrahi; multidisipliner yaklaşım

Dicle Med J  2019;46 (2): 289-298

Doi: 10.5798/dicletip.574816

Volume 46, Number 2 (2019)