ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Value of Common Polymorphism Mutations In Brca-1 And Brca-2 For Breast Cancer
Mustafa Zanyar Akkuzu, Mehmet Küçüköner, Sevgi İrtegün, Hüseyin Büyükbayram, Zuhat Urakcı, Nadiye Akdeniz, M. Ali Kaplan, Abdurrahman Işıkdoğan

Mehmet Küçüköner, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Sur, Diyarbakır, Türkiye  e-mail: drmehmetonko@hotmail.com

 

Abstract

Objective: Breast cancer is the most common cancer in women and the most common cause of death. Many tumor suppressor genes, oncogenes and DNA repair genes play a role in breast cancer formation. Tumor suppressor genes are genes known to cause breast cancer of p53, ATM, PTEN, BRCA-1 and BRCA-2 genes. In our country, there is a need for studies on mutation detection in BRCA-1-2 genes. In this study, the frequency of polymorphism mutations in BRCA-1-2 genes in other regions of our country was investigated in our region. In our study, young age group (under the age of 44) in the Department of Oncology at Dicle University was studied from the tumor tissues of 96 patients who were diagnosed with breast cancer in women. We aimed to determine the polymorphic mutations of BRCA-1 (rs16942, rs1799966) and BRCA-2 (rs144848, rs1799944) genes using the "LightCycler" PCR instrument from PCR specific detection group by Hybridization Probe Method.

Results: 14 (14.5%) homozygotes (GG) and 55 (57.3%) heterozygotes (AG) were found in rs16942 of the BRCA-1 gene of the study patients; 18 (18.7%) homozygotes (GG) and 46 (47.9%) heterozygotes (AG) in rs1799966; 9 (9.37%) homozygotes (TT) and 25 (26.04%) heterozygotes (GT) in the BRCA-2 gene rs144848; We found polymorphic gene mutations in 2 (2.08%) homozygous (GG) and 3 (3.12%) heterozygous (AG) patients in rs1799944. We found that these mutations were not associated with stage, ER positivity, Grade, age and HER-2 positivity. Age and mutation frequency increased at age 35 but p value was not significant. When the stage and mutation frequency were examined, the rate of stage 2 and stage 3 mutations increased and p value was not clinically significant. Similarly, when we look at the relationship between grade and mutation rate, we found that the frequency of grade 2 and grade 3 mutation was higher but not clinically significant.

Conclusion: These polymorphism mutations were found to be important in terms of our region. For this reason, it is necessary to carry out genetic screening of breast cancer cases and family members at early ages. We also found that these polymorphism mutations in BRCA-1 / BRCA-2 were not associated with age, stage, grade, ER status, HER status.

Keywords: BRCA-1, BRCA-2, breast cancer.

 

Meme Kanserinde Brca-1 ve Brca-2’de Sık Görülen Polimorfizm Mutasyonların Bölgemizde Varlığı  

Öz

Amaç: Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen ve en fazla ölüme neden olan kanser tipidir. Meme kanseri oluşumunda birçok tümör supresör gen, onkogen ve DNA tamir genleri rol oynamaktadır. Tümör supresör genlerden BRCA-1-2 meme kanserine yol açtığı bilinen genlerdir. Bu çalışmada ülkemizde başka bölgelerde yapılmış olan BRCA-1-2 genlerinde ki sık görülen polimorfizm mutasyonların kendi bölgemizdeki sıklığı araştırıldı. Araştırmamızda Dicle Üniversitesi Onkoloji Bilim Dalında meme kanseri tanısı almış genç yaş (44 yaş altı) grubu 96 hastanın tümör dokusundan çalışıldı. BRCA-1 (rs16942, rs1799966) ve BRCA-2 (rs144848, rs1799944) genlerine ait polimorfik mutasyonları PCR özgül belirleme grubundan Hibridizasyon Prob Yöntemiyle “LightCycler” PCR cihazı kullanılarak belirlemeyi amaçladık.

Bulgular: Çalışma hastalarının BRCA-1 genine ait rs16942’de 14 (%14,5) adet homozigot (GG), 55 (%57,3) adet heterozigot (AG) ; rs1799966’ da 18 (%18,7) adet homozigot (GG), 46 (%47,9) adet heterozigot (AG); BRCA-2 genine ait rs144848’ de 9 (%9,37) adet homozigot (TT), 25 (%26,04) adet heterozigot (GT); rs1799944’ de de 2 (%2,08) adet homozigot (GG), 3 (%3,12) adet heterozigot (AG) hastada polimorfik gen mutasyonları saptadık. Bu mutasyonların hastalık yaş grubu, evre, grade, ER pozitifliği ve HER-2 pozitifliği ile ilişkili olmadığını saptadık. Yaş ile mutasyon sıklığı bakıldığında 35 yaş altında, evre 2 ve evre 3’ de, grade 2 ve grade 3’de mutasyon oranları numerik olarak artmakla beraber p değerinin klinik bir anlamlılık yoktu.

Sonuç: Bölgemiz açısından BRCA-1-2 polimorfizm mutasyonları önemli oranda olup hasta bireylerin ve ailelerin taranması önemlidir. BRCA-1/BRCA-2 deki bu polimorfizm mutasyonlarının yaş, evre, grade, ER durumu, HER durumu ile ilişkisinin olmadığını saptadık. 

Anahtar kelimeler: BRCA-1; BRCA-2; meme kanseri;

Dicle Med J  2019;46 (4): 623-631

Doi: 10.5798/dicletip.661170

Volume 46, Number 4 (2019)