ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Neutrophil / Lymphocyte Rate And Mpv Relationship With Helicobacter Pilori Positivty
Murat Akarsu, Okan Dikker

Murat Akarsu, 34390 Kaptanpaşa mh. Darülaceze cd. No:27 Okmeydanı E.A.H. 7. Kat, 1. Dahiliye kliniği Şişli/ İstanbul, Türkiye e-mail: muratakarsu79@gmail.com

Abstract

Objective: Helicobacter pylori positivity has a high prevalence in our country and all over the world, and it has been found that it is associated with chronic gastritis, peptic ulcer, lymphoid tissue lymphoma related to mucosa and gastric adenocarcinoma. HP positivity is important for public health due to the fact that it is endemic and has a wide pathological spectrum. In our study, we aimed to show the relationship between neutrophil lymphocyte ratio and mean platelet volume and helicobacter pylori positivity.

Method: According to the results of helicobacter pylori direct antigen test, in the stool samples taken from patients with dyspeptic complaints, 73 cases detected with helicobacter pylori positivity and 77 cases detected with helicobacter pylori negativity were included in the study. The cases were divided into two groups as positive and negative helicobacter pylori. Laboratory parameters were compared between two groups.

Results: There were no significant differences between the helicobacter pylori positive and helicobacter pylori negative patient groups in terms of age and gender (p = 0.26, p = 0.621, respectively). The increase in the number of neutrophils in the blood (p = 0.001) and the decrease in the number of lymphocyte (p = 0.006) as well as the distinctive increase in neutrophil lymphocyte ratio (p=0,001) in patients detected with helicobacter pylori infection were statistically significant. As compared with helicobacter pylori negative patient group, C-Reactive Protein levels were significantly higher (p = 0.011) and albumin, known as negative acute phase reactant, was significantly lower (p = 0.014) in helicobacter pylori positive patient group. Erythrocyte sedimentation rate and ferritin levels were higher in helicobacter pylori positive patient group but there was no statistically significant difference between two groups. No significant difference was found in terms of mean platelet volume levels (p = 0.477) between two groups.

Conclusions: While there was no difference in mean platelet volume values in helicobacter pylori positivity, we found an increased neutrophil lymphocyte ratio in our study. In patients with dyspeptic complaints, a high neutrophil lymphocyte ratio may be an indicator for helicobacter pylori positivity.

Keywords: Helicobacter pylori, neutrophil lymphocyte ratio, chronic inflammation, mean corpuscular volüme.

 

Helikobakter Pilori Pozitifliği İle Nötrofil Lenfosit Oranı ve Mpv İlişkisi

Öz

 

Amaç: Helikobakter pilori pozitifliği, ülkemizde ve dünyada yüksek prevalansa sahip olup kronik gastrit, peptik ülser, mukoza ile ilişkili lenfoid doku lenfoması ve gastrik adenokarsinomla ilişkili bulunmuştur. Helikobakter pilori pozitifliği, yaygın olarak görülmesi ve geniş bir patolojik spektrumu olması nedeniyle halk sağlığı açısından önemlidir. Çalışmamızda nötrofil lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacmi ile helikobakter pilori pozitifliği arasındaki ilişkiyi göstermeyi amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya dispeptik şikâyetleri olan hastalardan dışkıda HP direkt antijen testi sonucuna göre HP pozitifliği saptanan 73 olgu ve helikobakter pilori negatif olan 77 olgu çalışmaya alındı. Olgular helikobakter pilori pozitif ve negatif olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar arasında laboratuvar parametreleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Helikobakter pilori pozitif ve helikobakter pilori negatif hasta grupları arasında yaş ortalaması ve cinsiyet arasında anlamlı farklılık yoktu (sırasıyla p=0,26, p=0.621). Helikobakter pilori enfeksiyonu tespit edilen hastalarda kandaki nötrofil sayısında artma (p=0,001) ve lenfosit sayısında azalma (p=0,006) ile birlikte nötrofil lenfosit oranındaki belirgin artış istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,001). Helikobakter pilori negatif hasta grubuna göre helikobakter pilori pozitif hastalarda C-reaktif protein düzeyleri anlamlı olarak yüksek (p=0,011) ve negatif akut faz reaktanı olarak bilinen albümin anlamlı derecede düşüktü (p=0,014). Eritrosit sedimantasyon hızı ve ferritin düzeyleri helikobakter pilori pozitif hasta grubunda daha yüksekti ancak iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Her iki grup arasında ortalama trombosit hacmi düzeyleri yönünden anlamlı fark bulunamadı (p=0,477).

Sonuç: Çalışmamızda helikobakter pilori pozitif hastalarda ortalama trombosit hacimlerinde anlamlı bir farklılık görülmezken bu hastalarda artmış nötrofil lenfosit oranı tespit ettik. Dispeptik yakınmalarla gelen hastalarda yüksek nötrofil lenfosit oranı helikobakter pilori pozitifliği için bir belirteç olabilir.

Anahtar Kelimeler: Helikobakter pilori, nötrofil lenfosit oranı, kronik inflamasyon, ortalama eritrosit hacmi.

Dicle Med J  2019;46(2): 201-207

Doi: 10.5798/dicletip.539924

Volume 46, Number 2 (2019)