ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - A Case of Capgras Syndrome and Olanzapin Induced Obsessive Compulsive Symptoms
Betül Uyar Ekmen

Betül Uyar Ekmen, Dicle Üniversitesi Lojmanları 4. Sk No: 67 21280 Sur Diyarbakır, Türkiye e_mail: betuluyar@hotmail.com

Abstract

Capgras syndrome is a delusional belief that other people close to oneself, objects, are replaced with exactly the same ones. This syndrome is rarely seen and is included in the concept of schizophrenia. Treatment of Capgras syndrome is the treatment of the underlying psychiatric disorder. The atypical antipsychotics that are used to treat this syndrome such as risperidone, clozapine olanzapine, and quetiapine may cause obsessive-compulsive symptoms in patients. As it is, the patient's psychotic symptoms benefit from the present treatment, drugs those are effective for the obsessive-compulsive symptoms such as serotonin reuptake inhibitors, or clomipramine may be added to undergoing treatment, rather than existing antipsychotic treatment discontinuation. In this article, we mentioned of a schizophrenic patient with Capgras syndrome who profited from olanzapine treatment. 

The drug created obsessive-compulsive symptoms in the patient. The obsessive compulsive symptoms were evaluated with Yale-brown obsessive compulsive scale (Y-BOCS). Olanzapine treatment is continued as she benefited from the treatment. To overcome these symptoms, fluoxetine added to the treatment. Patient’s symptoms decreased with the addition of fluoxetine.

Keywords: Capgras syndrome, olanzapine, fluoxetine, obsessive-compulsive symptoms.

 

Olanzapine Bağlı Obsesif-Kompülsif Semptomlar Oluşan Bir Capgras Sendromu Olgusu        

Öz

Capgras sendromu, kişinin kendisine yakın olan diğer kişilerin, nesnelerin, kendisinin tıpatıp benzerleri ile değiştirildikleri biçiminde sanrısal bir inanıştır. Bu sendrom daha çok şizofreni kavramı içinde yer alır. Capgras sendromunun tedavisi; altta yatan bozukluğun tedavisidir. Klozapin, risperidon, olanzapin ve ketiapin gibi tedavi için kullanılan atipik antipsikotikler hastalarda obsesif kompülsif semptomlar meydana getirebilirler. Bu durumda hastanın psikotik belirtileri mevcut tedaviden fayda görüyorsa mevcut antipsikotik tedavi kesilmez. Bunun yerine serotonin geri-alım inhibitörü ya da klomipramin gibi obsesif kompülsif belirtiler için etkili başka bir grup ilaç eklenebilir.

 Bu yazıda olanzapin tedavisinden fayda gören Capgras sendromu bulunan, şizofreni tanısı konmuş bir hastadan bahsedilmiştir. Olanzapin tedavisi, hastada obsesif kompülsif semptomlar meydana getirmiştir. Obsesif kompülsif belirtiler, Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Derecelendirme Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Hasta olanzapinden fayda gördüğü için olanzapin kesilmemiştir. Bunun yerine tedaviye fluoksetin eklenmiştir. Hastanın obsesif kompülsif belirtileri tedaviye fluoksetin eklenmesiyle azalmıştır. 

Anahtar kelimeler: Capgras sendromu, olanzapin, fluoksetin, obsesif-kompülsif semptomlar.

 

Dicle Med J  2019;46 (2): 379-382

Doi: 10.5798/dicletip.539908

Volume 46, Number 2 (2019)