ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The effect of oral micronized progesterone on first trimester screening test markers and neonatal outcome
İlknur Çöl Madendağ, Yusuf Madendağ, Mehmet Ak, Erdem Şahin, Mefkure Eraslan Şahin

Yusuf Madendag, This study was conducted in Department of Obstetrics and Gynecology, Health Sciences University Kayseri Education and Research Hospital, Kayseri Turkey Postal code: 38090 e-mail: yusufmadendag@gmail.com

Abstract

Objective: It was aimed to investigate whether or not nuchal translucency(NT) thickness, maternal serum free beta-human chorionic gonadotropin(β-hCG) and pregnancy-associated plasma protein-A(PAPP-A) levels may affected by the use of oral micronized progesterone(OMP) in first trimester pregnancies. Also we aimed to evaluate pregnancy outcome in pregnant women using OMP. 

Method: This study was performed retrospectively including 1192 pregnant women, between January 2015 and August 2017. Body mass index(BMI), maternal and gestational age, levels of maternal serum PAPP-A and free β-hCG, NT measurement and the crown–rump length(CRL), fetal sex, fetal birth weight, Apgar score 5thminute<7 and admission to neonatal intensive care unit(NICU) were evaluated.

Results: Maternal characteristics, ultrasound and biochemical parameters, fetal characteristics and neonatal outcome were evaluated. There was no statistically significant difference for maternal age, BMI, gestational age, PAPP-A, β-hCG, CRL, NT thickness, fetal sex, fetal birth weight, Apgar score 5th minute <7 and the number of admission to NICU during the first 28 days.

Conclusions: Our results suggest that in clinical practice, 1) it seems that using OMP cannot affect on NT, CRL and birth weight. 2) OMP cannot adversely affect on production of PAPP-A and β-hCG in vivo. 3) NT, serum PAPP-A and β-hCG levels and MoM values, which are markers of the first trimester screening test, do not change by using OMP. Therefore using OMP cannot affect reliability of the first trimester screening test in pregnancy with threatened abortion. 4) OMP does not look like adversely affect on poor neonatal outcome.

Keywords: Nuchal translucency measurement, prenatal diagnosis, progesterone, threatened abortion, pregnancy-associated plasma protein-a.

Oral mikronize progesteronun ilk trimester tarama belirteçlerine ve yeni doğan sonuçlarına etkisi

Öz

Amaç: ilk trimester gebeliklerde kullanılan oral mikronize progesteronun (OMP), ilk trimester tarama belirteçleri olan; ense saydamlığı kalınlığı, anne serum beta-insan koryonik gonadotropin (β-hCG) ve gebelikle ilişkili plazma protein-A (PAPP-A) düzeylerine etki edip etmediğinin araştırılması amaçlandı. Ayrıca, OMP kullanan gebe kadınlarda yenidoğan sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Bu çalışma Ocak 2015-Ağustos 2017 tarihleri arasında 1192 gebe kadın dahil olmak üzere retrospektif olarak yapıldı. Vücut kitle indeksi (VKİ), maternal ve gestasyonel yaş, anne serum PAPP-A ve serbest β-hCG düzeyleri, ense saydamlığı ve ölçümü baş-popo uzunluğu (CRL) ölçümü, fetal cinsiyet, fetal doğum ağırlığı, Apgar skoru 5.dakika<7 ve yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabul edilme sayısı araştırıldı. İstatistiksel olarak analiz edildi.

Bulgular: Maternal özellikler, ultrason ve biyokimyasal parametreler, fetal özellikler ve neonatal sonuçlar değerlendirildi. Maternal yaş, VKİ, gestasyonel yaş, PAPP-A, β-hCG, CRL, ense kalınlığı, fetal cinsiyet, fetal doğum ağırlığı, Apgar skoru 5. dakika <7 ve ilk 28 gün boyunca yenidoğan yoğun bakıma kabul sayıları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.

Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlar klinik pratikte, 1) OMP'nin ense kalınlığı, CRL ve doğum ağırlığını etkilemediği 2) OMP, in vivo PAPP-A ve β-hCG'nin üretimini olumsuz yönde etkilemediği 3) Birinci trimester tarama testinin belirteçleri olan ense kalınlığı, serum PAPP-A ve β-hCG seviyeleri ve MoM değerleri OMP kullanıldığında değişmedi. Bu nedenle düşük tehdidi olan gebelerde OMP'nin kullanılması, gebelikte ilk trimester tarama testinin güvenilirliğini etkilemediğini düşünmekteyiz. 4) OMP, kötü neonatal sonuçları olumsuz yönde etkilemiyor gibi görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ense kalınlığı ölçümü, prenatal tanı, progesteron, düşük tehdidi, PAPP-A.  

Dicle Med J  2019;46(2): 195-200

Doi: 10.5798/dicletip.539903

Volume 46, Number 2 (2019)