ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Etiological Evaluation of the Patients Attending to the Pediatric Cardiology Clinic with Chest Pain
Pınar Çiçek, Alper Akın, Meki Bilici, Mehmet Ture, Hasan Balık, Kamil Yılmaz

Alper Akın, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye e-mail: alperakin1@hotmail.com

Abstract

Objective: Chest pain is a frequent symptom of pediatric cardiology outpatient clinics. A significant part of the patients’ etiology can be elucidated with a good history and physical examination. The cause of life-threatening chest pain is less frequent. In this study, the causes of chestpain in children were investigated and attention was paid to pathologies that should be considered in differential diagnosis.

Methods: A total of 134 patients who were admitted to the Pediatric Cardiology Clinic between 1 October 2017 and 1 December 2017 with complaints of chest pain were studied. The detailed anamnesis and detailed physical examination records of the patients were reviewed and evaluated for etiology.

Results: The age of the patients was12.7 ± 3.2 years (5-18 years) and 78 patients (58.2%) were male. The average duration of chest pain was 5,5 months (1 day-to 4 years), and the duration of attacks ranged from 1 second to 3 hours. Idiopathic chest pain was considered in 29% of the patients. Other causes of chest pain were: musculoskeletal (26%), psychogenic (12.6%), digestive system pathologies (8.9%), asthma bronchiale (6.7%), upper respiratory tract infection (5.9%), mitral valve prolapse (3.7%), myocarditis (2.2%), familial mediterranean fever (1.4%), nephrolithiasis (0.7%), chesttrauma (0.7%), pericarditis (0.7%) and chest deformity (0.7%), respectively.

Conclusion: Chest pain is more common in adolescence. When assessing chest pain, anamnesis and physical examination should be emphasized and further studies should be done in patients thought to be organic causes. Cardiac-induced chest pain is less frequent. The pediatric cardiologist should be consulted when cardiac pathology is suspected.

Keywords: Chest pain, child, cardiac.

Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Göğüs Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Hastaların Etyolojik Değerlendirilmesi     

Öz

Amaç: Göğüs ağrısı, çocuk kardiyoloji polikliniklerine sık başvuru semptomlarındandır. Hastaların önemli bir bölümünde iyi bir anamnez ve fizik muayene ile etyoloji aydınlatılabilir. Hayatı tehdit eden göğüs ağrısı nedenlerinin sıklığı azdır. Bu çalışmada çocuklarda göğüs ağrısı nedenleri araştırılmış ve ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulması gereken patolojilere dikkat çekilmiştir.

Yöntemler: Çalışmaya Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine 1 Ekim 2017- 1 Aralık 2017 tarihleri arasında göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran 134 hasta alındı. Hastaların dosya kayıtlarından ayrıntılı anamnezleri ve detaylı fizik muayane kayıtları incelendi ve etyolojiye yönelik incelemeler değerlendirildi. 

Bulgular: Hastaların yaşı 12,7±3,2 yıl (5-18 yaş) olup 78‘i (%58,2) erkekti. Göğüs ağrısı yakınmasının süresi ortalama 5,5 ay (1 gün-4 yıl), atakların süresi 1 saniye ile 3 saat arasında değişmekteydi. Hastaların %29’unda idiyopatik nedenli göğüs ağrısı düşünüldü. Göğüs ağrısının diğer nedenleri sırasıyla şunlardı: Kas-iskelet sistemi kaynaklı (%26), psikojenik (%12,6), sindirim sistemi patolojileri (%8,9), astım bronşiyale (%6,7), üst solunum yolu enfeksiyonu (%5,9), mitral kapak prolapsusu (%3,7), miyokardit (%2,2), ailevi akdeniz ateşi (%1,4) ve birer hastada nefrolityazis, göğüs travması, perikardit, göğüs deformitesi saptandı. 

Sonuç: Göğüs ağrısı adolesan dönemde daha fazla görülür. Göğüs ağrısını değerlendirirken anamnez ve fizik muayeneye önem verilmeli ve organik neden düşünülen hastalarda ileri incelemeler yapılmalıdır. Kardiyak kaynaklı göğüs ağrısı sıklığı azdır ve kardiyak patoloji düşünülen hastalarda çocuk kardiyoloji uzmanına danışılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Göğüs ağrısı, çocuk, kardiyak.

Dicle Med J  2019;46 (2): 283-288

Doi: 10.5798/dicletip.574811

Volume 46, Number 2 (2019)