ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Retrospective Investigation Of Factors Affecting Early Period Mortality And Morbidity After Operation In Type A Aortic Dissections
Mesut Engin, Mehmet Tuğrul Göncü, Orhan Güvenç, Muhammed Savran, Ahmet Fatih Özyazıcıoğlu

Mesut Engin, T.C. SBÜ Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Esentepe Mah.,Ertuğrul Cad., 63300 Merkez/ Haliliye/ Şanlıurfa, Türkiye e-mail: mesut_kvc_cor@hotmail.com

Abstract

Aim: Aortic dissection is still an important cause of both mortality and morbidity. Many factors affect surgical outcomes in patients operated for type A aortic dissection. Sufficient identification of these factors will affect the success of the treatment.

Methods: Preoperative, intraoperative, and postoperative data of 140 patients who were diagnosed with type A aortic dissection between January 2006 and December 2016 were retrospectively reviewed from patient records and hospital information management system records. Quantative parameters between groups were compared with Student t or Mann-Whitney U tests, and qualitative data were compared with Chi-square test.

Results: The mean age of the patients who comprised 31 (22.2%) female and 109 (77.8%) male was 57.1 ± 12.3 (min: 27 to max: 84). The majority of patients underwent isolated ascending aorta replacement or hemiarchus replacement with ascending aorta (%70). Antegrade cerebral perfusion (ACP) and rarely retrograde cerebral perfusion (RCP) were used as the brain preservation method. Total mortality in all patients was 37 (26.4%). The systolic pressure that was below 90 mmHg at the time of admission, the presence of major neurological deficits and past cardiac surgical history had a significant impact on mortality (p<0.05). In patients with mortality, perfusion time inotropic needs and intensive care hospitalization time were statistically significantly higher (p<0.05). The duration of intensive care unit and mortality were significantly higher in the RCP group compared to the patients receiving ACP (p=0.02, p=0.04, respectively).

Conclusion: Determining of factors affecting mortality in type A aortic dissections in larger patient populations and taking precautions for these factors may be effective in reducing mortality and morbidity.

Key words: aortic dissection, mortality and morbidity, surgical treatment.

Tip A Aort Diseksiyonlarında Operasyon Sonrası Erken Dönem Mortalite Ve Morbidite Üzerine Etki Eden Faktörlerin Retrospektif İncelenmesi

Öz

Amaç: Aortik diseksiyon günümüzde hala önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Tip A aort diseksiyonu nedeniyle ameliyat edilen hastalarda birçok faktör cerrahi sonuçları etkilemektedir. Bu faktörlerin yeterince belirlenmesi tedavinin başarılı olmasına etki edecektir.

Yöntemler: Kliniğimizde Ocak 2006 - Aralık 2016 yılları arasında Tip A aort diseksiyonu tanısı ile opere edilen 140 hastanın preoperatif, intraoperatif, ve postoperatif verileri, hasta dosyaları ve hastane bilgi yönetim sistem kayıtlarından retrospektif olarak araştırıldı. Gruplar arası niceliksel parametreler Student t veya Mann-Whitney U testleri ile, niteliksel veriler ise Ki-Kare testi ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastalarda ortalama yaş 57.1±12.3 (min: 27 ile max: 84), 31’i (%22,2) kadın, 109’u (%77,8) erkekti. Hastaların çoğunluğuna izole asendan aorta replasmanı veya asendan aorta ile birlikte hemiarkus replasmanı uygulandı (%70). Beyin koruma yöntemi olarak çoğunlukla antegrad serebral perfüzyon (ASP) nadiren retrograd serebral perfüzyon (RSP) kullanıldı. Tüm hastalarda total mortalite 37 kişi (%26,4) idi. Başvuru anında sistolik tansiyonun 90 mmHg altında olması, majör nörolojik defisit varlığı, hastada geçirilmiş kardiyak cerrahi öyküsü olmasının mortaliteyi anlamlı oranda etkilediği saptanmıştır (p<0.05). Mortalite olan hastalarda perfüzyon süreleri uzun, inotrop ihtiyacı fazla, yoğun bakım yatış süreleri istatiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). RSP yapılan grupta yoğun bakımda kalış süreleri ve mortalite, ASP uygulanan hastalara göre anlamlı oranda yüksekti (sırası ile p=0.02, p=0.04). Sonuç: Tip A aortik diseksiyonlarda mortalite üzerine etki eden faktörlerin daha büyük hasta serilerinde ortaya konulması ve bu faktörlere yönelik tedbirlerin alınması mortalite ve morbiditenin azaltılmasında etkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: aortik diseksiyon, mortalite ve morbidite, cerrahi tedavi

Dicle Med J  2018;45(4): 387-396

Doi: 10.5798/dicletip.497890

Volume 45, Number 4 (2018)