ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation of neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio, mean platelet volume, and C-reactive protein in patients with psoriasis vulgaris
İsa An, Derya Uçmak

İsa An, Akçakale Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Akçakale, Şanlıurfa, Türkiye e-mail: is_an89@hotmail.com

Abstract

Objective: Recent reports indicate that neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), mean platelet volume (MPV), and C-reactive protein (CRP) are key markers of systemic inflammation. These markers have also been shown to be significantly increased in patients with psoriasis vulgaris compared to control subjects. In this study, we aimed to evaluate the relationship between serum levels of NLR, PLR, MPV, and CRP and nail involvement, presence of arthritis, duration of disease, and Psoriasis Area and Severity Index (PASI) scores in patients with psoriasis vulgaris.

Methods: The study included 133 patients with psoriasis vulgaris that had no systemic, infectious, or autoimmune diseases and a control group of 107 healthy volunteers. The patients were divided into two groups based on their PASI scores: (I) mild (PASI<10) and (II) moderate-severe (PASI≥10).

Results: NLR, MPV, and CRP values were significantly higher in the patient group compared to the control group (p=0.001, 0.003, <0.001, respectively). PLR values were lower in the patient group compared to the control group although no significant difference was found (p=0.074). In the patient group, the MPV and CRP values were significantly higher in the patients with moderate-severe psoriasis vulgaris compared to the patients with psoriasis vulgaris (p=0.017 and <0.001, respectively). No significant relationship was found between the MPV and CRP values and presence of arthritis, nail involvement, and duration of disease (p>0.05). Similarly, no significant relationship was found between the NLR and PLR values and PASI score, presence of arthritis, nail involvement, and duration of disease (p>0.05).

Conclusion: NLR and CRP can be useful markers of inflammation in patients with psoriasis vulgaris; however, the absence of a correlation between NLR and the severity of disease may lead to a limitation in the clinical use of NLR. MPV can be a better marker of inflammation compared to PLR and NLR since it was significantly higher in the patients with psoriasis vulgaris compared to the healthy subjects and also correlated with the PASI score.

Keywords: Psoriasis vulgaris, neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio, mean platelet volume, CRP.

Psöriazis vulgaris hastalarında nötrofil/lenfosit oranı, trombosit/lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi ve C-reaktif protein değerleri

Öz

Amaç: Son yıllarda nötrofil/lenfosit oranı (NLO), trombosit/lenfosit oranı (TLO),ortalama trombosit hacmi(OTH) ve C reaktif protein(CRP)’nin sistemik inflamasyonun önemli göstergeleri olduğu gösterilmiştir. Yapılan çalışmalarda psöriazis vulgaris hastalarında NLO, TLO, OTH ve CRP ’nin kontrol gurubuna göre daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda psöriazisli hastaların NLO, TLO, OTH ve CRP düzeyleri ölçüldü ve bu parametrelerin tırnak tutulumu, artrit varlığı, hastalık süresi ve PAŞİ skoru ile ilişkili olup olmadığı araştırıldı.

Yöntemler: Herhangi bir sistemik hastalığı, infeksiyöz hastalığı ve otoimmun hastalığı olmayan 133 psöriazis vulgaris hastası ve 107 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Hastalar PAŞİ skoruna göre hafif (PAŞİ<10) ve orta-şiddetli (PAŞİ≥10) olarak 2 gruba ayrıldı.

Bulgular: Hasta grubundaki NLO, OTH ve CRP kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek idi. (sırasıyla p=0.001, p=0.003, p<0.001). Hasta grubundaki TLO değeri, kontrol grubuna kıyasla düşük olmakla beraber aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. (p:0,074) Psöriazisli hastalar arasında, OTH ve CRP değerleri orta-şiddetli grupta, hafif gruba göre yüksekti ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. (sırasıyla p:0,017, p<0.001). OTH ve CRP değerleri ile artrit varlığı, tırnak tutulumu ve hastalık süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. (p>0.05) NLO ve TLO değerleri ile PAŞİ skoru, artrit varlığı, tırnak tutulumu ve hastalık süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. (p>0.05) 

Sonuç: NLO ve CRP’ nin psöriazis hastalarında inflamasyonu göstermede uygun bir parametre olduğu söylenebilir bununla birlikte NLO’ nun hastalık şiddetiyle korele olmaması klinik kullanımını kısıtlayabilir. OTH’ nın psöriazis hastalarında kontrollere göre daha yüksek olması ve PAŞİ skoru ile ilişkili olması inflamasyon belirteci olarak kullanılmasının TLO ve NLO’ ya kıyasla daha yararlı bir belirteç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Psöriazis vulgaris, nötrofil/lenfosit oranı, trombosit/lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi, CRP.

Dicle Med J  2018;45(3): 327-334

Doi: 10.5798/dicletip.457261

Volume 45, Number 3 (2018)