ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The effect of Hashimoto's thyroiditis on platelets in terms of the their number, size, and distribution
Bülent Güvendi, Fatih Kara, Gülname Fındık Güvendi, Yasemen Adalı, Tuğba Toyran, Kenan Binnetoğlu, Mahmut Can Yagmurdur

Fatih Kara, Kafkas University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Kars, Turkey Tel: 05435826836 e-mail: fatihkara65@hotmail.com

Abstract

Objective: The aim of our study was to investigate whether platelet indices were affected in patients with Hashimoto’s thyroiditis (HT).

Method: 11 patients (10 female, 1 male) with HT and 26 subjects with nodular goiters (19 female, 7 male) selected as control group were included in the study. All cases were examined for complete blood count parameters (leukocyte count, neutrophil count and percentage, lymphocyte count and percentage, platelet count, plateletcrit, platelet distribution width (PDW), and mean platelet volume (MPV)). 

Results: Leukocyte count, neutrophil count and percentage, lymphocyte percentage, platelet count, plateletcrit, and MPV in the patient group were not statistically different from the control group. Lymphocyte count and PDW were significantly higher in patients with HT than in the control group.

Conclusion: Our results suggest that patients with HT have higher PDW levels. Increased PDW in HT may be helpful in diagnosis, floow-up, and prognosis of the disease.

Keywords: Thyroid, Hashimoto, platelet.

Hashimoto tiroiditinin trombositler üzerine sayı, büyüklük ve dağılım açısından etkisi     

Öz

Amaç: Çalışmamızın amacı, Hashimoto tiroiditi olan hastalarda trombosit endekslerinin etkilenip etkilenmediğini araştırmaktır.

Yöntemler: HT'li 11 hasta (10 kadın, 1 erkek) ve kontrol grubu olarak seçilen nodüler guatrlı 26 kişi (19 kadın, 7 erkek) çalışmaya dahil edildi. Tüm olguların tam kan sayımı parametreleri (lökosit sayısı, nötrofil sayısı ve yüzdesi, lenfosit sayısı ve yüzdesi, trombosit sayısı, trombosit yüzdesi, trombosit dağılım genişliği (PDW) ve ortalama trombosit hacmi (MPV)) incelendi.

Bulgular: Hasta grubunda lökosit sayısı, nötrofil sayısı ve yüzdesi, lenfosit yüzdesi, trombosit sayısı, platelet yüzdesi ve MPV değerleri kontrol grubundan istatistiksel olarak farklı değildi. Lenfosit sayısı ve PDW, HT'li hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti.

Sonuç: Bulgularımız HT'li hastaların PDW düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. HT'de artmış PDW, hastalığın tanısı, takibi ve prognozu açısından anlamlı olabilir.

Anahtar kelimeler: Tiroid, hashimoto, trombosit.

 

Dicle Med J  2019;46 (2): 277-281

Doi: 10.5798/dicletip.574791

 

Volume 46, Number 2 (2019)