ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Determination of obesity status of lecturers in Marmara University and examination of eating habits.
Müge Arslan

Müge Arslan, Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü, İstanbul, Türkiye e-mail: dyt_muge@hotmail.com

 ABSTRACT

Objective: This study was conducted to investigate the eating habits of the lecturersin Marmara University Haydarpaşa Campus and to determine obesity status.

Method: The research is a descriptive type of research. Marmara University Haydarpaşa Campus Faculty of Medicine Basic Sciences, Faculty of Pharmacy, School of Nursing and Faculty of Law between December 2013 and April 2014 between the lecturers was carried out. A total of 225 lecturers were surveyed and completed the research. The faculty members of the Marmara University Haydarpaşa Campus were asked to questions by face to face survey and the height and weight were measured and the body mass indexes of the students were calculated as weight (kg) / height (m²).

Findings: Of the 225 lecturers in the research group, 66.2% (149) were female and 33.8% (76) were female. 6.7% of the participants were obese. Obesity rates are similar between men and women, 6.7% of obese women are women, and 6.6% are obese. (P <0.001).The highest rate of obesity is in the Faculty of Pharmacy (9.6%), which is lower by 3.7% in Faculty of Medicine (p <0.05).It was found that 72% of the participants skipped meals. In terms of meals; The Faculty of Medicine has a participation rate of 77.4% with more meals than the other departments (p> 0.05).The obesity rate (4.4%) was lower in smokers than in non-smokers (7.2%) (p> 0.05).In alcohol-drinking participants (8.5%), more obesity was seen compared to non-drinkers (5.3%) (p> 0.05).The rate of obesity in chronic patients (7.8%) was significantly higher than those without chronic diseases (6.7%) (p <0.01).Obesity was seen in 7.9% of the participants when they were administered once, while those who applied twice in the diet were more likely to have obesity (p> 0.05).While those working in the field of health were the group with the highest daily calories (1388.9 ± 332.65) and fat intake (68.5 ± 26.02), those working in the field of law had the lowest daily calories (1282.5 ± 326.44) and fat intake (57,8 ± 17,85). (P> 0.05).

Conclusion: While lecturers in the health field have the highest daily calorie and fat intake, those working in the Faculty of Law have the lowest daily calorie and fat intake. 6.7% of the lecturers were obese and the highest proportion of obesity; Education at the Faculty of Pharmacy (9,6%). Healthy and balanced nutrition education can be given.

Keywords: eating habits, body mass index, food intake, obesity,lecturer

Marmara Üniversitesindeki öğretim elemanlarının obezite durumunun saptanması ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesi

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsündeki öğretim elemanlarının beslenme alışkanlıklarının incelenmesi ve obezite durumunun saptanması amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’ndeki Tıp Fakültesi Temel Bilimleri, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ve Hukuk Fakültesinde Aralık 2013-Nisan 2014 tarihleri arasında görev yapan öğretim elemanları arasında yürütülmüştür. Araştırma kapsamında toplam 225 öğretim elemanına anket uygulanarak araştırma tamamlanmıştır. Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nde çalışan öğretim elemanlarına araştırmacı tarafından fakültelere gidilerek yüz yüze anket uygulanmış ve boy ile kiloları ölçülmüş ve öğrencilerin Vücut Kitle İndeksleri-VKİ (ağırlık (kg)/ boy² (m²) hesaplanmıştır. VKİ değeri 30 üstü olanlar obez olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırma grubundaki 225 öğretim elemanının%66,2’si(149) kadın, %33,8’i(76) erkektir. Katılımcıların %6,7’si obez olarak bulunmuştur. Obezite oranı kadınlarla erkekler arasında benzer olduğu görülmektedir; Obezlerin %6,7’si kadın, %6,6 ‘sı erkektir. (p<0,001). Obezite oranı en yüksek bölüm; Eczacılık Fakültesinde iken (%9,6), bu oran Tıp Fakültesi öğretim üyelerinde %3,7 ile daha düşüktür.(p<0,05). Katılımcıların %72’sinin öğün atladığı bulunmuş. Öğün atlama açısından; Tıp Fakültesi %77,4 ile diğer bölümlere göre daha fazla öğün atlayan katılımcıya sahiptir.(p>0,05) Sigara içenlerde obezite oranı (%4,4), içmeyenlere göre daha azdır.(%7,2)(p>0,05). Alkol içen katılımcılarda (%8,5), içmeyenlere görülmektedir (%5,3) (p>0,05). Kronik hastalığı olanlarda obezite görülme oranı (%7,8) Kronik hastalığı olmayanlara göre anlamlı ölçüde fazladır (%6,7) (p<0,01).Katılımcılardanbir kez diyet uygulayanlarda obezite görülme durumu %7,9, iki kez diyet uygulayanlara göre daha fazladır (p>0,05). Sağlık alanında görev yapanlar en yüksek günlük kalori (1388,9± 332,65) ve yağ alımına (68,5±26,02) sahip grup iken, Hukuk alanında görev yapanlar en düşük günlük kalori (1282,5±326,44) ve yağ alımına (57,8±17,85) sahiptir. (p>0,05).

Sonuç: Sağlık alanında görev yapan öğretim elemanları en yüksek günlük kalori ve yağ alımına sahip iken Hukuk Fakültesinde görev yapanlar en düşük günlük kalori ve yağ alımına sahiptir. Öğretim elemanların %6,7’si obezdir ve obezite oranı en yüksek bölüm; Eczacılık Fakültesinde bulundu(%9,6). Sağlıklı ve dengeli beslenme ile ilgili eğitim verilebilir.

Anahtar kelimeler: Beslenme alışkanlıkları, vücut kitle indeksi, besin alımı, obezite,akademisyen

Dicle Med J  2018;45(1): 59-69

doi: 10.5798/dicletip.407246

Volume 45, Number 1 (2018)