ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Investigation of serum oxidative stress levels in patients with nasal polyps
Adnan Ekinci

Adnan Ekinci, Üçtutlar Mh, Ahçılar 16,Sokak, Ada Aparmant B Blok no:15 19000, Çorum, Turkey   e-mail: draekinci@hotmail.com 

 ABSTRACT

Objective:  To  compare  serum  total  antioxidant  status  (TAS),  total  oxidant  status  (TOS),  and  paraoxonase  (PON1) levels between nasal polyp patients and heal thy subjects.

Method: In the present study, The nasal polyp group includes 26 males an 22 females, a total of 48 patients (mean age 37.11±12.07 years), while the control group included 22 males and 24 females, a total of 46 healthy subjects (mean age 36.91±13.03) years. Groups were compared in terms of serum TAS, TOS and PON1 levels.

Results:  The  mean  TAS  level  was  1.248  mmol/L  in  the  control  group,  it  was  1.176  mmol/L  in  the  patient  group (p=0.044). The mean TOS level was 3.443 mmol/L in the control group, and it was 6.720 mmol/L in the patient group (p=006).  Nasal  polyp  and  control  groups  did  not  show  any  significant  difference  for  PON1  (301.15  U/L  vs.  295.75 U/L,p>0.05). 

Conclusion: Serum TOS levels were significantly higher, and TAS levels were significantly lower in patients with nasal polyposis  compared  it  the  control  group.  There  was  no  significant  difference  between  the  patients  with  nasal polypand the control group in terms of the PON1 values.

Keywords: Nasal Polyp, Total Oxidant Status, Total Antioxidant Status, Paraoxonase

Nazal Polip’li Hastalarda Serum Oksidatif Stres Düzeylerinin Araştırılması

ÖZET

Amaç: Nazal polip hastaları ile sağlıklı bireyler arasında serum total antioksidan status (TAS), total oksidanstatus (TOS) ve paraoksonaz (PON1) düzeylerini karşılaştırmak.

Yöntemler: Çalışmamızda nazal polip grubunda 26 erkek, 22 kadın, toplam 48 hasta (ortalama yaş 37.11 ± 12.07 yıl), kontrol grubunda 22 erkek ve 24 kadın olmak üzere toplam 46 sağlıklı birey (ortalama yaş 36.91 ± 13.03) dahil edildi. Gruplar serum TAS, TOS ve PON1 düzeyleri açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Ortalama TAS düzeyi kontrol grubunda 1.248 mmol / L, hasta grubunda 1.176 mmol / L idi (p = 0.044). Kontrol grubunda ortalama TOS düzeyi 3.443 mmol / L, hasta grubunda 6.720 mmol / L bulundu (p = 006). nazal polip ve kontrol grupları PON1 düzeyleri bakımından anlamlı bir fark görülmedi. (301.15 U / L' vs295.75 U / L, p> 0.05).

Sonuç: Serum TOS düzeyleri, kontrol grubuna göre nazal polipozisli hastalarda anlamlı olarak daha yüksek ve TAS düzeyi anlamlı olarak düşük olarak tespit edildi. Nazal polip ve kontrol grubu arasında PON1 değerleri açısından anlamlı fark tespit edilemedi.

Anahtar kelimeler: Nazal Polip, Total OksidanDurumu, Total Antioksidan Durum, Paraoksonaz

Dicle Med J  2018;45(1):1-7

doi: 10.5798/dicletip.407237

Volume 45, Number 1 (2018)