ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Acute Brucellosis case presented with pancytopenia and hepatitis
Heval Bilek, Ümit Alanbayı, Tayibe Bal

Heval Bilek, Siirt State Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology Clinic

Siirt, Turkey 5600, e-mail: hevalbilek@gmail.com

 ABSTRACT

Brucellosis is a common zoonotic disease in endemic areas like Turkey. It is an infection that can be manifested by extensive clinical findings, for this reason it can be difficult to diagnose. In humans, treatment of the disease requires long-lasting combined antibiotics and appropriate treatment regimens, but it is often difficult to achieve this success in countries with limited resources. Therefore, this may be an important economic burden in terms of both cost of treatment and potential loss of labor in individuals affected by brucellosis. A 23-year-old male patient who was presented with fever, pancytopenia and hepatitis, was hospitalized with the aim of investigating the etiology of fever. On laboratory findings supporting the Brusella disease, we started treatment with the combination of gentamycin and doxycycline to avoid drug-induced hepatotoxic effect. Laboratory findings were successfully improved while clinical complaints decreased. Brucella disease should be kept in mind in in endemic areas, concerning patients with abnormal laboratory findings of the hematopoietic or hepatobiliary system. Taking into consideration the side effects of the medicines used in the treatment of the disease, effective and least toxic combinations should be selected.

Key words: Brucellosis, pancytopenia, hepatitis

Pansitopeni ve Hepatit ile Başvuran Akut Bruselloz Vakası

ÖZET

Bruselloz, Türkiye gibi endemik bölgelerde yaygın bir zoonotik hastalıktır. Geniş klinik bulgular spektrumu ile ortaya çıkabilen yaygın bir enfeksiyondur ve nedenlerde tanı koymak zor olabilir. İnsanlarda hastalığın tedavisi uzun süren kombine antibiyotik gerektirir ve uygun tedavi rejimleri ile relaps oranları düşüktür, ancak kaynakları sınırlı olan ülkelerde bu başarıyı sağlamak çoğu kez zordur. Bu nedenle Bruselloz hastalığı etkilenen bireylerde hem tedavi maliyeti hem de potansiyel işgücü kaybı açısından, önemli bir ekonomik yük olabilir. Ateş, pansitopeni ve hepatit ile başvuran 23 yaşındaki erkek hasta, ateş etyolojisini araştırmak amacıyla yatırıldı. Brusella hastalığını destekleyen laboratuvar bulguları üzerine, ilaç kaynaklı hepatotoksisiteyi önlemek için gentamisin ve doksisiklinin kombinasyonu ile tedaviye başlandı. Klinik şikayetler azalırken laboratuvar bulguları başarıyla düzeldi. Hematopoetik veya hepatobiliyer sisteme ait anormal laboratuvar bulguları olan hastalarda ve hastalığın endemik olduğu bölgelerde Brucella hastalığı akılda tutulmalıdır. Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri göz önüne alınarak, etkili ve en az toksik kombinasyonları seçilmelidir.

Anahtar kelimeler: Brusellozis, pansitopeni, Hepatit

Dicle Med J  2018;45(1): 103-107

doi: 10.5798/dicletip.363935

Volume 45, Number 1 (2018)