ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - 3D Bioprinting and Cultivation of Keratinocytes for Skin Tissue Engineering
Aylin Şendemir Ürkmez, Umut Doğu Seçkin, Cansu Görgün, Yiğit Uyanıkgil

Yiğit Uyanıkgil, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, 35100 İzmir, Türkiye e-mail: yigituyanikgil@gmail.com

 ABSTRACT

Objective: Inthisstudy, production of a printablebio-ink (cell-hydrogelmixture), and bioprinting of keratinocytes were aimed. Cell proliferation, viability, distribution and morphology were evaluated within the epidermis-likehydrogels.

Methods: Keratinocytes from epidermis layer,that is the upperlayer of skin tissue, wereused. Human keratinocyte cellline (HS2) that had been characterized before we resuspen ded with indifferent hydrogels (gelatin, alginate, chitosan) and the irmixtures to obtain the most suitable hydrogel for bioprinting. Bioprinted skin tissues were tested by MTT assay for viability analysis; and hematoxylin- eosin staining was performed for determination of cell distribution and morphology 1, 4 and 7 days after the beginning of the culture.

Results: Accordingtothe MTT results, cellviabilitywasabove 50% of that of control 2-dimensional cultures. MTT results areindic ative of cell attachment and viability within the hydrogel structure. The resulting cell-laden polymeric hydrogel constructs were determined to be suitable for histological cross-sectioning, and hematoxylin/eosin histological staining indicated that cells were distributed homogenously within the hydrogels; and they retained their viability.

Conclusion: It was shown that epidermis-like tissues were successfully produced using 3D bioprinting, and keratinocytes were able to attach the hydrogels and retain their viability. The se hydrogel bioinks have the potential for skin tissue engineering applications, and particularly in fast and personalized treatment of burns in dermislayer.

Keywords: Bioprinter, Three-dimensional (3D) bioprinting, Skin tissueengineering, Hydrogel

Deri Doku Mühendisliği Amaçlı Üç Boyutlu Biyobaskı ve Keratinosit Kültürü

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada üç boyutlu biyoyazıcı için uygun bir biyomürekkep (hidrojel - hücre karışımı) üretilerek keratinosit hücrelerinin biyobaskısı hedeflendi.Elde edilen hidrojel yapılı epidermis doku kültüründe hücre proliferasyonu, canlılık analizi, hidrojel içinde hücre dağılımı ve morfolojisi belirlendi.

Yöntemler: Hücre kültürlerinde derinin üst tabakası olan epidermiste bulunan keratinosit hücreleri kullanılmıştır. Karakterizasyonu daha önce tamamlanmış olan HS2 insan keratinosit hücre hattı, farklı biyopolimerhidrojeller (jelatin, aljinat, kitosan) ve karışımları içinde süspanse edilip biyobaskı için en uygun hidrojel bulundu. 3B keratinosit kültürleri deney başlatılmasından 1, 4 ve 7 gün sonra canlılık analizi için MTT testine ve hücre dağılımı ve morfolojisinin görüntülenmesi için Hematoksilen- Eozin boyamasına tabi tutuldu.

Bulgular: Elde edilen MTT sonuçlarına göre hücre canlılıkları iki boyutlu (2B) kültürde elde edilen keratinosit canlılıklarının %50'sinden yüksek çıkmıştır. MTT sonuçları keratinositlerin üretilen hidrojel yapısı içerisinde tutunarak canlılıklarını sürdürebildiklerini göstermektedir. Elde edilen hücre içerikli polimerik hidrojelin histoloji için kesit alımına uygun olduğu ve alınan kesitlere uygulanan hematoksilen/eosin boyaması sonucunda da hücrelerin hidrojel içinde homojen olarak dağıldıkları ve canlılıklarını korudukları belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada oluşturulan epidermis benzeri doku kesitleri üç boyutlu biyoyazıcı ile üretilmiş ve keratin ositlerin hidrojeller içinde canlılıklarını sürdürüp doku iskelelerine tutundukları belirlenmiştir. Üretilen hidrojel biyomürekkeplerin deri doku mühendisliğinde ve özellikle yanıklarda epidermis tabakasının onarımında hızlı ve kişiye özel tedavi seçenekleri sunma potansiyeli vardır.

Anahtar kelimeler: Biyoyazıcı, Üç boyutlu (3B) biyobaskı, Deri doku mühendisliği, Hidrojel

Dicle Med J  2018;45(1):9-18

doi: 10.5798/dicletip.363931

Volume 45, Number 1 (2018)