ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation of Upper Extremity Ataxia in Multiple Sclerosis Disease with Computer Analysis
Fatma Erdeo, Kadriye Armutlu, Ali Ulvi Uca, İbrahim Yıldız

Fatma Erdeo, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Konya, Türkiye e-mail: ferdeo@konya.edu.tr

 ABSTRACT

Objective: Neurological and neurophysiologic disorders such as Multiple Sclerosis (MS) and disorders with disabilities need to be evaluated thoroughly and thoroughly. In MS we developed a new test (Multiple Sclerosis Ataxia Test) (MSAT) to  evaluate the  upper  extremity coordination problem. This  test  provides a  computer-based evaluation platform to fully assess the severity of the upper extremity coordination problem.

Method: (MSAT) was tested on 23 patients (MS) with 18 MS in EDSS groups with different (Expanded Disability Status Scale) MS disease. The amount of deviation of the following patient by the spiral line pen on the tablet is given as a percentage.  Since  the  same  practices  were  applied  in  healthy  group,  dominant  and  non  dominant  hand  were compared in MS and healthy group. Results The Ataxia Ratio Scale (UAQ) was compared with the upper extremity kinetic functions section.

Findings: No statistically significant correlation was found between EDSS and patients' dominant hand (right h and). (p>0.05). There was no significant correlation between ICAR variance and dominant and non-dominant hand (p>0.05). There was a statistically significant difference between the two groups in the analysis of right hand comparison of patients and healthy subjects (p<0.05).

Conclusion: MSAT evaluates upper extremity ataxia more objectively and can give information about the functional status of the patient before and after treatment. This method may have the same transformative effect on clinical evaluation and research in MS, as does standardized computerized tests in the field of education, which have a clear potential to accelerate progress in clinical evaluation and research.

Keywords: Multipl Sclerosis, upperlimb, ataxia, assesment

Multiple Skleroz’lu Hastalarda Üst Ekstremite Ataksisinin Bilgisayar Analizi İle Değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Multipl Skleroz (MS) gibi nörolojik ve  nörofizyolojik bozukluk ve  özrü olan hastalıkları tam ve  kusursuz değerlendirmek zordur. MS‘te üst ekstremite koordinasyon problemini değerlendirmek amacıyla yeni bir test (Multipl Skleroz  Ataksi  Testi)(MSAT)  geliştirdik.  Bu  test  bize  üst  ekstremite  koordinasyon  probleminin  şiddetini  tam değerlendirmek için bilgisayar tabanlı bir değerlendirme platformu sağlamaktadır.

Yöntemler: (MSAT), MS hastalığının farklı (Expanded Disability Status Scale) EDSS gruplarındaki 18 MS’li ve 23 sağlıklı kişide(SK) test edilmiştir. Tablet üzerindeki spiral çizgiyi kalemle takip eden hastanın çizgiden sapm a miktarı yüzde olarak verilmiştir. Aynı uygulamalar sağlıklı gruba da uygulandıktan sonra MS’li ve sağlıklı grupta dominant ve non-dominant el karşılaştırılmıştır. Sonuçlar Ataksi Oranlama Ölçeğinin(UAOÖ) üst ekstremite kinetik fonksiyonlar bölümüyle karşılaştırılmıştır.

Bulgular: EDSS ile hastaların dominant el (sağ el)arasında istatiksel olarak anlamlı bir korelasyon tespit edilmedi. (p>0.05).ICAR değişkeni ile dominant ve non-dominant el arasında anlamlı bir korelasyon tespit edilmedi (p>0.05).Hasta ve  sağlıklı  kişilerin sağ  el  karşılaştırması için  yapılan  analizde  bu  iki  grup  arasında  ortalamalar açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır (p<0.05).

Sonuç: MSAT, üst ekstremite ataksisini daha objektif değerlendirebilir. Tedavi öncesi ve sonrası hastanın fonksiyonel durumu hakkında bilgi verebilir. Bu yöntem, klinik değerlendirme ve araştırmada kaydedilen ilerlemeyi hızlandıracak açık bir potansiyele sahip, eğitim alanında standartlaştırılmış bilgisayara uyarlanmış testlerin yaptığı gibi, MS'deki klinik değerlendirme ve araştırma üzerinde aynı dönüştürücü etkiye sahip olabilir.

Anahtar kelimeler: Multipl Skleroz, üst ekstremite, ataksi, değerlendirme

Dicle Med J  2017;44(3):277-282

doi: 10.5798/dicletip.339015

Volume 44, Number 3 (2017)