ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The efficacy of adalimumab in the treatment of hidradenitis supurativa
Ali Balevi, Pelin Üstüner, Mustafa Özdemir

Pelin Ustuner, Istanbul Medipol University, School of Medicine, Department of Dermatology TEM Avrupa OtoyoluGöztepe Çıkışı No: 1 Bağcılar 34214 İstanbul, Turkey e-mail: pelindogaustuner@gmail.com

 ABSTRACT

Objectives:Hidraadenitissuppurativa is seen as a result of the occlusion, constriction and bacterial infection of the apocrine glands in bilateral axillas, submammarian areas, neck, inguinal regions, flexural surfaces of the thighs and anogenital areas. Among the biological agents adalimumab is a recombinant human IgG1 monoclonal antibody; TNF-α antagonist approved to be used in the treatment of hidradenitissuppurativa.

Methods: In this study, 12 patients resistant to conventional treatments with moderate severity, Hurley stage 2 or 3 were started subcutaneous adalimumab treatment. The disease activities upon the hidraadenitissuppurativa, clinical severity index and life quality index of the patients were examined both before and 1 year after the treatment.

Results: Twelve patients were recruited. In the examination of the hidraadenitissuppurativa clinical severity scores, significant clinical responses were noted in 9 (75%) patients. While the mean value of the life quality index was 14.4±6.9 before the treatment, it was determined to be significantly decreased to 4.3±3.8 after the treatment.

Conclusion: We concluded that adalimumab; the unique biological agent approved to be used in the treatment of treatment-resistant, moderate-severe hidraadenitissuppurativa is efficient and safe in similar ratios with the previous clinical studies in the literature.

Key words: Adalimumab, eccrine glands, hidradenitis

Hidradenitissüpürativa tedavisinde adalimumabın etkinliği

ÖZET

Amaç: Hidradenitissuppurativa; her iki koltuk altı, göğüs altları, boyun, kasıklar, bacakların birbirine sürten yüzünde ve anogenital bölgelerde apokrin bez kanalında tıkanma, daralma ve bakteriyel enfeksiyon sonucu görülmektedir. Biyolojik ajanlar arasında adalimumab; hidraadenitissüpürativa tedavisinde kullanımı onaylanmış TNF-αantagonistirekombinant insan IgG1 monoklonal antikorudur.

Yöntemler: Bu çalışmada klasik tedavilere dirençli, orta-şiddetli tutulumlu, Hurleystage 2 veya 3, klasik tedavilere direnç/yetersizlik olan 12 hastaya adalimumab tedavisi uygulandı. Hastaların tedavi öncesi ve 1 yıllık tedavi sonrası hidradenitissüpürativa klinik şiddet indeksine göre hastalık aktiviteleri ve yaşam kalite indeksleri incelendi.

Bulgular: Oniki hasta çalışmaya alındı. 7 hastada Hurley 3, geriye kalan 5 hastada Hurley 2 seviyesinde tutulum mevcuttu. Hidradenitissüpürativa klinik şiddet skorlaması incelendiğinde 9 hastada (%75) anlamlı klinik yanıt tespit edildi.Tedavi öncesi yaşam kalite indeksi ortalamasının 14.4±6.9 iken, tedavi sonrası anlamlı oranda gerileyerek 4.3±3.8’a düştüğü saptandı.

Sonuç: Tedaviye dirençli orta-şiddetli hidraadenitissüpürativa tedavisinde kullanımı onay almış tek biyolojik ajan olan adalimumabınliteratürdeki önceki klinik çalışmalarla benzer oranda etkin ve güvenilir olduğu sonucuna vardık.

Anahtar kelimeler: Adalimumab, ekrin ter bezleri,hidradenit

Dicle Med J  2018;45(1):19-27

doi: 10.5798/dicletip.407240

Volume 45, Number 1 (2018)