ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation of Short-term Clinical Results of the Arthroscopic Repair of Isolated Type 2 Slap Lesions
Baran Sarıkaya, Celal Bozkurt, Serkan Sipahioğlu, Pelin Zeynep Bekin Sarıkaya, Mehmet Akif Altay

Baran Sarıkaya, Osman bey Kampusu, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa-Mardin Karayolu Uzeri 18.Km, 63100, Şanlıurfa, Türkiye e-mail: baransarikaya@yahoo.com

 ABSTRACT

Objective: The purpose of this study was to assess the clinical outcomes of isolated type IIsuperior labrum anteriorposterior (SLAP) lesions which were repaired arthroscopically

Methods: The patientswho wereunderwent arthroscopic stabilization for isolated type IISLAP lesions werereviewed retrospectively. Shoulder function was evaluated according to the Constant-Murley score and visual analog scale (VAS) .Ranges of motion of the shoulders were evaluated both preoperatively and at the final follow-up.

Results: A total of19 patients were evaluated. Of the patients; 15 were male and 4 were female and 31.5(23-45) was determined to be the mean age. Mean follow-up duration was 16.8 months (8-26). Preoperative mean Constant-Murley score was57 (40-71), whereas it was determined to be a mean of 81 (66- 98) at the final follow-up. VAS was determined to be 7(6-9) preoperatively, whereas it was determined to be 2 (0-5) at the final follow-up. Statistically significant differences were determined for both scoring systems at the final follow-up compared with the preoperative period(p<0.001).

Conclusion: Arthroscopic repair ofisolated type II SLAP lesionsappeared as a reliable and effective procedure with respect to short-time clinical outcomes.

Keywords: Arthroscopic, short-term, surgery

İzole Tip 2 Slap Lezyonu Nedeniyle Artroskopik Tamir Uygulanan Hastaların Kısa Dönem Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, izole tip 2 süperior labrum anterior posterior (SLAP) lezyonu nedeniyle artroskopik SLAP tamiri uygulanan hastaların kısa dönem klinik sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntemler: Konservatif tedaviye cevap vermeyen ve izole tip 2 SLAP lezyonu olan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar klinik olarak Constant-Murley skorlama sistemi ve vizüel analog skala (VAS) sistemine göre değerlendirildi. Ameliyattan önce ve son takipte hastaların aktif ve pasif eklem hareket açıklıkları ölçüldü.

Bulgular: Toplam 19 hasta değerlendirildi. Hastaların 15’ierkek 4’ü ise kadındı. Ortalama yaş31.5(23-45)olarak tespit edildi. Ortalama takip süresi 16.8 ay (8-26) idi. Ameliyat öncesi Constant-Murley skorları ortalama57 (40-71 )iken; son takipte ortalama 81 ( 66- 98) olarak saptandı. VAS değerleri ameliyat öncesi7 (6-9) iken; son takipte 2 (0- 5) olarak tespit edildi. Her iki skorlama sisteminde de ameliyat öncesi döneme kıyasla son takiplerde istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler saptandı (p < 0.001).

Sonuç: İzole tip 2 SLAP lezyonu nedeniyle artroskopik SLAP tamiri uygulanan hastalarda, kısa dönemde klinik açıdan tatmin edici sonuçlar elde edilebilmektedir.

Anahtar kelimeler: Artroskopik, kısa dönem, cerrahi

Dicle Med J  2018;45(1):29-34

doi: 10.5798/dicletip.363929

Volume 45, Number 1 (2018)