ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Relationship of Nicotine Dependence with Sociodemographic Characteristics and Depresion in The Patients Admitted to Smoking Cessation Clinic
Usame Velioğlu, Cemil Işık Sönmez

Usame Velioğlu, Koçyazı Mah. Metektoki Konutları K6-10 Daire: 9 Düzce Posta Kodu: 81010 e-mail: usame87@yahoo.com.tr

 ABSTRACT

Objective: In this study, we aimed to investigate the relationship between cigarette addiction and socio-demographic characteristics and depression in patients who applied smoking cessation outpatient clinics.

Method: This retrospective study included 2119 patients who applied to Smoking Cessation Outpatient Clinic from March 2015 to November 2016. The socio-demographic characteristics of patients who were tested out Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (FTND) and Beck Depression Scale, were examined. The relationship between nicotine dependence and socio-demographic characteristics and depression of patients was examined.

Results: 1468 (69.3%) of the patients were male and 651 (30.7%) were female. In our study, it was observed that gender, marital status, educational status, occupational status, family smoking status had no significant effect on FTND score. The nicotine addiction level in the "20" age group was significantly lower than the "41-50" and "51-60" age groups (p<0.005 for each). The nicotine addiction of alcohol users was found to be higher (p=0.011). As nicotine addiction increased, depression levels were significantly increased (p<0.001).

Conclusion: Nicotine addiction was found to be related to alcohol and depression. In the struggle against nicotine addiction, patients should be evaluated with bio-psychosocial approach. In smoking cessation programs, especially young population should be targeted.

Keywords: Nicotine addiction; socio-demographic characteristics; smoking cessation; depression

Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Hastaların Nikotin Bağımlılığının Sosyo demografik Özellikler ve Depresyon İle İlişkisi

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada sigara bırakma polikliniğe başvuran hastaların sigara bağımlılıklarının sosyodemografik özellikler ve depresyon ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya Sigara Bırakma Polikliniğine Mart 2015 - Kasım 2016 tarihleri arasında başvuran 2119 kişi dahil edildi. Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT) ve Beck Depresyon Ölçeği uygulanmış olan hastaların sosyo demografik özellikleri incelendi. Hastaların nikotin bağımlılığının sosyo demografik özellikler ve depresyon arasındaki ilişki incelendi.

Bulgular: Çalışmadaki hastaların 1468 (%69,3)'i erkek, 651 (%30,7)'i kadındı. Çalışmamızda cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslek durumu, ailede sigara kullanma durumunun FNBT skoru üzerine anlamlı etkisi olmadığı gözlendi. Yaş gruplarına göre nikotin bağımlılık düzeylerine bakıldığında"<20" yaş grubundaki nikotin bağımlılık düzeyi düşük olan bireylerin oranı, "41-50" ve "51-60" yaş gruplarındakilerden anlamlı düzeyde yüksekti(her biri için p<0,005). Alkol kullananların nikotin bağımlılığının daha yüksek olduğu anlamlı olarak görüldü (p=0,011). Nikotin bağımlılığı arttıkça depresyon düzeylerinin arttığı anlamlı olarak saptandı (p<0,001).

Sonuç: Nikotin bağımlılığının alkol ve depresyon ile ilişkisinin olduğu saptanmıştır. Nikotin bağımlılığı ile mücadelede, hastalar biyopsiko sosyal yaklaşımla değerlendirilmelidir. Sigara bıraktırma uygulamalarında özellikle genç popülasyon hedef alınmalıdır.

Anahtar kelimeler: Nikotin bağımlılığı, sosyo demografik özellikler, sigara bırakma, depresyon

Dicle Med J  2018;45(1):35-41

doi: 10.5798/dicletip.407242

Volume 45, Number 1 (2018)