ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Seroprevalences of Hepatitis B and Hepatitis C among healthcare workers in Tire State Hospital
Gökçen Gürkök Budak, Nalan Gülenç, Elife Özkan, Rıfat Bülbül, Caner Baran

Gokcen Gurkok Budak, Tire State Hospital, Clinic of Infectious Disease and Clinical Microbiology, Izmir, Turkey e-mail: gokcenbudak@gmail.com

 ABSTRACT

Objective: The risk of infection with HBV and HCV in healthcare workers has been increased as risks such as contact with the blood or open wound of the infected people. The aim of the study was to investigate the seroprevalence of hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) infections among healthcare working at Tire State Hospital.

Methods: Screening records of total 518 hospital personnel working in the Tire State Hospital between January 2012 and April 2017 were retrospectively reviewed. HBsAg, Anti-HBs and Anti HCV tests on the blood samples obtained for screening were performed in our laboratory using Siemens advia centaur XP chemiluminescence technique.

Results: Between January 2012 and April 2017, a total of 518 health workers, ranging in age from 18 to 63 working in the State Hospital, were evaluated in infectious diseases and clinical microbiology clinics. Our personnel were negative for Anti-HBs 61 (11.8%) and anti-HBs positivity was detected in 457 (88.2%) of the obtained samples, 6 (1.2%) of these personnel were positive for HBsAg. It was detected that two cleaning personnel and a nurse were positive for anti-HCV.

Conclusion: Hospital workers should be screened for HBV and HCV and individuals without HBV vaccination should be vaccinated. In  our country, HBsAg positivity in healthcare workers has decreased especially in  recent years. Nevertheless, healthcare workers are still under the risk of HBV and HCV. Therefore, it is important to keep and review the records of hospital workers regularly.

Keywords: Hepatitis B virus, hepatitis C virus, healthcare workers, seroprevalence

Tire Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı

ÖZET

Amaç: Sağlık çalışanlarında HBV ve HCV enfeksiyonu riski, enfekte kişilerin kanı veya açık yaraları ile t emas nedeniyle artmıştır. Çalışmamızın amacı, Tire Devlet Hastanesinde çalışan sağlık çalışanları arasında hepatit B virüsü (HBV) ve hepatit C virüsü (HCV) enfeksiyonlarının seroprevalansının araştırılmasıdır.

Yöntemler: Ocak 2012 - Nisan 2017 tarihleri arasında Tire Devlet Hastanesi'nde çalışan 518 hastane personelinin tarama kayıtları retrospektif olarak incelendi. Tarama için elde edilen kan örnekleri, laboratuvarımızda Siemens advia centaur XP kemilüminesans tekniği kullanılarak HBsAg, Anti-HBs ve Anti HCV testleri gerçekleştirildi.

Bulgular: Ocak 2012-Nisan 2017 tarihleri arasında, Tire Devlet Hastanesi'nde yaşları 18-63 arasında değişen, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinde değerlendirilen toplam 518 sağlık çalışanı çalışmaya dah il edildi. Çalışanlarımızdan elde edilen kan örneklerinin 61’inde (%11,8) Anti-HBs negatifti ve 457'sinde (%88,2) anti- HBs pozitifliği tespit edildi, bu personelin 6'sında (%1,2) HBsAg için pozitifti. Anti HCV için iki temizlik personeli ve bir hemşire pozitif saptandı.

Sonuç: Hastane çalışanları, HBV ve HCV için taranmalı ve HBV aşısı olmayan bireyler aşılanmalıdır. Ülkemizde sağlık çalışanlarında HBsAg pozitifliği özellikle son yıllarda azalmıştır. Bununla birlikte, sağlık çalışanları halen HBV ve HCV enfeksiyonu için  risk  altındadır. Bu  nedenle,  hastane çalışanlarının kayıtlarını düzenli  olarak  tutmak ve  gözden geçirmek önemlidir.

Anahtar kelimeler: Hepatit B virüsü, hepatit C virüsü, sağlık çalışanı, seroprevalans

Dicle Med J  2017;44(3):267-270

doi: 10.5798/dicletip.339008

Volume 44, Number 3 (2017)