ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Investigation of Serum Irisin Levels of Patients with Metformin Taking New Onset Type 2 Diabetes Mellitus
Elif Şahin, Diler Us Altay

Elif Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AbD, 61080, e-mail: elifsahin@ktu.edu.tr

 ABSTRACT

Objective: Irisin has a role in the regulation of energy metabolism pathways and its level in the blood has been shown to decrease in persons with Type 2 Diabetes(T2DM). Metformin which is a frequently used drug in treatment of T2DM, also affects the energy metabolism. In this study, by regarding this relationship, it is aimed to reveal the effect metformin on serum irisin levels.

Methods:20 patientswho had appliedtoDepartment of Endocrinologic and MetabolicDiseases and whose OGTT had beenfoundto be impairedwereincludedtothisinvestigation. They were recommended to take metformin and to change their life style and their blood were taken after 1 month. Also, a healthy control group (n=20 ) were formed from persons with almost a similar age and sexual distribution as the patient group and the irisin levels of the blood samples taken from these two groups had been measured by ELISA method.

Results:Measurements did not show a significant difference (p=0.780) between the irisin levels of the blood samples taken from the patients before and after 1 month recommended treatment. A similar result were found between the control and the treated groups (p=0.170), while a significant increase (p=0.002) were observed for the irisin levels of the control group when compared with the patients group before treatment.

Conclusion:The results obtained from this study had not shown clearly if metformin taken together with the life style change by patients with T2DM had changed their blood irisin levels.

Keywords:FNDC5, Irisin, Metformin, Type 2 Diabetes Mellitus

Yeni Tanı Almış Metformin Kullanan Tip 2 DiyabetesMellituslu Hastalarda Serum İrisin Seviyelerinin İncelenmesi

ÖZET

Amaç:İrisin enerji metabolizması yollarının düzenlenmesinde rol alan ve Tip 2 diyabet(T2DM)’li kişilerde kandaki miktarı azalan bir hormondur. Metformin de yakıt ve enerji metabolizmasını etkileyen ve Tip 2 diyabet tedavisinde çok yaygın olarak kullanılan bir ilaçtır. Bu bilgilerden hareketle bu çalışmada, metformin kullanımının serum irisin seviyesi üzerine etkisinin aydınlatılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı' na başvuran ve OGTT sonucu glukoztoleransının bozulmuş olduğu belirlenen 20 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Egzersiz ve beslenme gibi hayat tarzlarında değişiklik ve metformin kullanılması tavsiye edilen bu kişilerden 1 aylık dönemin ardından tekrar kan alınmıştır. Ayrıca, hasta grubuyla yaş ve cinsiyet olarak eşleşen sağlıklı kişilerden oluşan bir kontrol grubu oluşturulmuş (n=20 ), bu iki gruptan alınan kan örneklerindeki irisinseviyeleri ELISA metoduyla ölçülmüştür

Bulgular:Hasta grubunun tedavi öncesi kan örneklerindeki irisin seviyeleri ile bir ay boyunca tavsiye edilen tedavileri sonrası alınan kan örneklerindeki irisin seviyeleri arasında önemli bir farklılık olmadığı gözlemlenmiştir (p=0.780). Kontrol grubuyla tedavi gören grup arasında da benzer bir sonuç elde edilirken (p=0.170), kontrol grubuyla hasta grubunun tedavi öncesi örneklerindeki irisin miktarları karşılaştırıldığında, kontrol grubunun serum irisin değerinin anlamlı derecede daha fazla olduğu bulunmuştur (p=0.002).

Sonuç:Sonuç olarak, hayat tarzının değiştirilerek alınan metforminin T2DM’li hastaların kanlarındaki irisin seviyesini değiştirip, değiştirmediği konusunda net bir kanaate varılamamıştır.

Anahtar kelimeler: FNDC5, İrisin, Metformin, Tip 2 diyabet

Dicle Med J  2018;45(1): 43-49

doi: 10.5798/dicletip.407243

Volume 45, Number 1 (2018)