ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Acute Abdomen Caused by Spontaneous Perforation of Hydatid Liver Cyst
Faik Tatlı, Orhan Gözeneli, Yusuf Yücel, Ali Uzunköy, Hüseyin Cahit Yalçın, Abdullah Özgönül, Abuzer Dirican

Faik Tatli, Harran University Medical Faculty Department of General Surgery, 63100, Sanliurfa, Turkey e-mail: faiktatli-@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to evaluate acute abdomen cases that developed as a result of spontaneous perforations of hydatid liver cysts in our regions, where hydatid cyst disease is endemic.

Methods: The records of 218 hydatid cyst patients who underwent surgery at our clinic between 01.01.2012 and 01.08.2016 were retrospectively reviewed. Twelve (5.5%) cases who required emergency surgery due to the rupture of hydatid cysts were included in this study. The cases were reviewed with respect to age, sex, current symptoms, radiological findings, laboratory results and post-operative results.

Results: Ten (83.3%) of the 12 patients were females, and two (16.7%) were males, and their me an age was 40.4 y (23–69). All patients with spontaneous perforations had hydatid liver cysts. Eleven of the patients had a single cyst, and one had  multiple cysts. Nine patients were diagnosed with  ultrasonography (US),  and  three patients were diagnosed with computed tomography (CT).

Conclusions: Hydatid cystic rupture should be considered in cases of an acute abdomen in regions where hydatid cystic disease is endemic. We believe that patients with a single cyst that is peripherally located in the liver ha ve a high risk of spontaneous perforation. Patients who are diagnosed with hydatid cystic rupture should undergo emergency surgery, followed by medical treatment.

Keywords: Hydatid liver cyst, spontaneous perforation, acute peritonitis

Karaciğer Hidatik Kistinde Spontan Perforasyonun Neden Olduğu Akut Karın

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, kist hidatik hastalığının endemik olduğu bölgemizde, karaciğer kist hidatiğinin spontan perforasyonlarına bağlı olarak gelişen akut batın olguları değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Kliniğimizde 01.01.2012 ile 01.08.2016 tarihleri arasında opere edilen toplam 218 kist hidatik hastasının dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Karaciğer kist hidatik rüptürü nedeniyle acil olarak operasyona alınan 12 (%5,5)  vaka  çalışmaya  dâhil  edildi.  Olgular  yaş,  cinsiyet,  mevcut  semptomları, radyolojik bulguları,  laboratuvar sonuçları ve postoperatif takipleri yönünden değerlendirmeye alındı.

Sonuçlar: Çalışmaya alınan 12 hastanın 10 (%83,3)’u kadın, 2 (%16,7)’si erkekti, ortalama yaşları 40.4 (23 -69) yıl idi. Olguların hepsinde spontan rüptür mevcuttu. Hastaların 11’inde tek kist, bir hastada ise multiple kist mevcuttu. Dokuz hastaya ultrasonografi (US), üç hastaya ise bilgisayarlı tomografi (CT) ile tanı kondu.

Sonuç olarak, kist hidatik hastalığının endemik olduğu bölgelerde, akut batın nedenleri a rasında kist hidatik rüptürü de düşünülmelidir. Karaciğerde, periferik yerleşimli ve tek kisti olan hastalarda spontan perforasyon riskinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Kist hidatik rüptürü tanısı konulan hastalar, acil olarak operasyona alınmalı ve ameliy at sonrası medikal tedavi başlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Karaciğer kist hidatiği, spontan perforasyon, akut peritonit

Dicle Med J  2017;44(3):251-256

doi: 10.5798/dicletip.339000

Volume 44, Number 3 (2017)