ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Histopathological effects of Platelet rich fibrin on peripheral nerve healing
Hasan Metineren, Turan Cihan Dülgeroğlu, Mehmet Hüseyin Metineren

Hasan Metineren, Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi İstiklal Cad. Okmeydanı Cd. 43040 Kütahya, Türkiye e-mail:  drhmetin19@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: Experimental studies have been carried out with various materials in order to accelerate and improve the quality of nerve healing. Purpose of our study to investigate the histopathological effects of platel et rich fibrin (PRF) on sciatic nerve healing in an experimental rat model.

Methods:16 Sprague Dawley rats were randomly divided into the two groups (8 controls, 8 PRF). The sciatic nerves of all rats were transected and repaired with a 2 mm defect. In the PRF group, the defective zone was surrounded with PRF. Both group rats were sacrified and histopathologically examined at the end of 6 weeks.

Result: PRF group histological scores were statistically significant (P = 0.001) compared to the control group. Axonal continuity was present in the PRF group nerves. In the control group, improvement of the defect with granulation texture was observed.

Conclusion: PRF,  which  contains  abundant amounts  of  cellular content  and  growth  factors,  provides a  positive contribution to nerve healing.

Keywords: platelet rich fibrin, neural healing, experimental rat model, histopathology

Trombositten zengin Fibrinin periferik sinir iyileşmesi üzerindeki histopatolojik etkileri

ÖZET

Amaç: Sinir iyileşmesini hızlandırmak ve kalitesini artırmak için çeşitli materyallerle deneysel çalışmalar yapılmıştır. Çalışmamızın amacı trombositten zengin fibrinin (TZF) siyatik sinir iyileşmesi üzerindeki histopatolojik etkilerini deneysel rat modelinde araştırmaktır.

Yöntemler: 16 Sprague Dawley rat randomize iki guruba (8 kontrol, 8 TZF) ayrıldı. Tüm ratların siyatik sinirleri kesilip 2mm defektli olarak tekrar onarıldı. TZF gurubunda defektif bölgeye TZF sarıldı. 6 haftanın sonunda ratlar sakrifiye edilerek histolojik ve immüno-histokimyasal metotlarla TZF nin kontrol gurubuna göre sinir onarımına katkısı araştırıldı.

Sonuç: TZF gurubunun histolojik skorları, kontrol gurubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu(P=0.001). TZF sinirlerde aksonal devamlılık mevcuttu. Kontrol grubunda defektin tamamen iyileşmediği yada fibröz/granülasyon dokuyla iyileştiği gözlendi. Bol miktarda hücresel içerik ve büyüme faktörü ihtiva eden TZF sinir iyileşmesine olumlu katkı sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Trombositten zengin fibrin, sinir iyileşmesi, deneysel rat modeli, histopatoloji

Dicle Med J  2017;44(3):243-250

doi: 10.5798/dicletip.338997

Volume 44, Number 3 (2017)