ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Pulmonary arteriovenous malformation mimicking malignancy: Case report
Nilgün Yılmaz Demirci, Nurettin Karaoğlanoğlu, Yurdanur Erdoğan, Ülkü Yılmaz, Çiğdem Biber

Nilgün Yılmaz Demirci, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, Ankara, Türkiye e-mail: nilgundemirci@gmail.com

 ABSTRACT

Pulmonary arteriovenous malformations (AVM) are congenital lesions and are often arise in the lower lobes due to abnormal capillary development. Forty-two years old male patient presented with hemoptysis and he was referred to our clinic with the suspicion of malignancy.

Postero-anterior chest roentgenogram revealed homogenous opacity on the right perihilar zone. Computed tomography revealed a mass which was located at the right upper lobe. For the dia gnosis and staging 18F-FDG PET- CT was obtained. The mass was 6.5x5x4.5 cm and showed increased FDG uptake, 2,97. The lesion was considered as a large PAVM because of the linear density showing luminal contrast enhancement which was located between the lesion and right upper pulmonary vein. Dynamic contrast enhaced tomography revealed a solid mass with a suspicion of PAVM with thrombotic occlusion. Pulmonary angiography was free of AVM and fistulae. The patient underwent right upper lobectomy. Pathologic studies were consistent with pulmonary AVM. This case is presented because of upper lobe involvement, normal pulmonary angiography and the need of surgical operation as the only diagnostic tool.

Keywords: pulmonary arteriovenous malformation; malignancy; angiography

Maligniteyi taklit eden pulmoner arteriyovenöz malformasyon: Olgu sunumu

ÖZET

Pulmoner  arteriyovenöz  malformasyonlar  (PAVM)  anormal  kapiller  gelişiminden  kaynaklanan,  çoğunlukla  alt loblarda görülen konjenital lezyonlardır. Kırk iki yaşında kan tükürme yakınması olan olgu malignite ön tanısı ile kliniğimize refere edildi. Postero-anterior akciğer grafisinde sağda perihiler dansite artışı olması nedeni ile çekilen toraks bilgisayarlı tomografide (BT) sağ akciğer üst lobda lobüle konturlu kistik dansitede kitle lezyonu saptandı. Tanı ve evreleme amaçlı çekilen PET-BT’de sağ akciğer üst lobda 6.5x5x4.5 cm boyutunda kitlede minimal metabolik aktivite tutulumu (SUVmax:2.97) izlendi. Lezyondan sağ pulmoner vene uzanan, 5 mm’lik lümen kontrastlanması gösteren ve drenaj venine ait olabileceği düşünülen vasküler oluşum nedeniyle dev AVM olasılığı akılda tutulmalıdır şeklinde  raporlandı. PAVM  ön  tanısı  ile  çekilen  dinamik  BT  tromboze AVM  olabileceği şeklinde değerlendirildi. Pulmoner anjiografide pulmoner arter ve dalları açık olarak izlendi. PAVM ve/veya arteriovenöz fistül izlenmedi. Tanısal amaçlı sağ torakotomi ile sağ üst lobektomi yapıldı. Postoperatif patolojisi PAVM ile uyumluydu. Olgumuzda üst lob tutulumu olması, pulmoner anjiografinin normal olması ve cerrahi ile tanı almış olması nedeni ile sunuldu.

Anahtar kelimeler: pulmoner arteriyovenöz malformasyon; malignite; anjiografi

Dicle Med J  2017;44(3):299-304

doi: 10.5798/dicletip.339026

Volume 44, Number 3 (2017)