ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Contralateral Pneumothorax After Central Mass Pneumonectomy with Left Pneumothorax
Onur Derdiyok, Çağatay saim Tezel, İlker Kolbaş, Serda Metin Kanbur, Levent Alpay, İrfan Yalçınkaya

Onur Derdiyok, Süreyyapaşa hastanesi göğüs cerrahisi Maltepe İstanbul, Türkiye e-mail: onur_derdiyok@hotmail.com

 ABSTRACT

The development of pneumothorax after pneumonectomy is a rare condition which has high morbidity and mortality. In our case with left main bronchus mass iatrogenic pneumothorax developed after fiberoptic bronchoscopy (FOB), tubal thoracostomy wasn’t performed because the patient’s vitals were stable. Mediastinoscopy and pneumonectomy was performed in the same session. In this study, a  case of contralateral pneumothorax developed in the early postoperative period is presented with literature.

Keywords: Contralateral pneumothorax, pneumothorax, iatrogenic pneumothorax.

Sol Pnömotoraks ile Santral Kitle Pnömonektomi Sonrası Kontralateral Pnömotoraks

ÖZET

Pnömonektomi sonrası pnömotoraks gelişmesi morbidite ve mortalitesi yüksek bir durum olup ender seyreder. Sol ana bronşta kitlesi bulunan olgumuzda fiberoptik bronkoskopi (FOB) sonrası iyatrojenik pnömotoraks gelişti, vitalleri stabil  olduğu  için  tüp  torakostomi uygulanmadı. Aynı  seansta  mediastinoskopi ve  pnömonektomi uygulandı.  Bu çalışmada, postoperatif erken dönemde kontralateral pnömotoraks gelişen olgu literatür eşliğinde sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Kontralateral pnömotoraks, pnömonektomi, iyatrojenik pnömotoraks.

Dicle Med J  2017;44(4):395-399

doi: 10.5798/dicletip. 362493

Volume 44, Number 4 (2017)