ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - IL-6 Promoter Polymorphism in Alopecia Areata
Hacı Ömer Ateş

Ömer Ateş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji A.D, 60100, Tokat, Türkiye Email: omerates27@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives: Alopecia areata (AA) is a T-cell mediated autoimmune disease and cytokines play important roles development of this disease. Previous studies showed significantly increased serum IL–6, as a pro-inflammatory cytokine, levels in AA patients compared to healthy controls. The -174G/C polymorphism in the promoter of the IL–6 gene that affects IL–6 serum levels. The aim of present study was to assess whether IL–6 -174G/C promoter polymorphism is associated with AA.

Methods: The study included 146 unrelated patients with AA and 133 unrelated healthy controls. The genotyping of IL–6 gene -174 G/C polymorphism was performed by polymerase chain reaction (PCR) based restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis.

Results: Genotype and allele distribution of IL–6 gene -174 G/C polymorphism was not found to be significantly different between patients and controls (p=0.749 and p=0.228, respectively).

Conclusion: This study shows that IL–6 gene -174 G/C polymorphism is not a predisposing factor for AA.

Key words: Alopecia Areata, Autoimmunity, IL–6, Polymorphism.

Alopesi areata’da IL-6 Promotör Polimorfizmi

ÖZET

Amaç: Alopesi areata (AA), T- hücre aracılı otoimmün bir hastalıktır ve sitokinler bu hastalığın gelişiminde önemli rol oynamaktadırlar. Önceki çalışmalar AA’lı hastaların serumlarında proinflamatuar bir sitokin olan IL–6’nın serum seviyesinin kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermiştir. IL–6 geninin promotör bölgesinde bulunan -174 G/C polimorfizmi IL–6’nın serum seviyesini etkilemektedir. Sunulan bu çalışmanın amacı IL–6 -174 G/C promotör polimorfizmi ile AA’nın ilişkisinin olup olmadığını değerlendirmekti.

Yöntemler: Bu çalışmaya 146 AA’lı hasta ve 133 sağlıklı birey dahil edildi. IL–6 geni -174 G/C polimorfizminin genotiplendirmesi Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ve Restriksiyon Enzim Analizi (REA) yöntemleri ile gerçekleştirildi.

Bulgular: Hasta ve kontrol grupları arasında IL–6 geni -174 G/C promotör polimorfizminin genotip ve allel frekanslarının dağılımı istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (sırasıyla, p=0.749 ve p=0.228).

Sonuç: Bu çalışma, IL–6 -174G/C polimorfizminin AA için bir yatkınlık faktörü olmadığını göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Alopesi areata, IL–6, Otoimmünite, Polimorfizm

Dicle Med J  2016;43(4):484-489

doi: 10.5798/diclemedj.0921. 2016.04.0717

Volume 43, Number 4 (2016)