ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - A Bomb Explosion In Diyarbakir: Clinical Findings And Management of Emergency Department
Musatafa İçer, Yılmaz Zengin, Hasan Mansur Durgun, Recep Dursun, Baran Arı, Mustafa Ekinci, Mehmet Üstündağ, Murat Orak

Mustafa İcer, Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Dicle University, 21280, Diyarbakır, Turkey e-mail: drmicer@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: In this study, we present management of emergency department, patients’ clinical findings and mortality analysis after a bomb explosion.

Methods: Patients brought to Diyarbakır Dicle University Hospital emergency department after the explosion at 5 June 2015 were retrospectively examined. Patients’ age, gender, triage, system injuries, hypotension, blood transfusion, admission to the ICU, Intensive care unit surgical treatment, amputation and trauma scores (Glasgow Coma Score (GCS), Revised Trauma Score (RTS), Injury Severity Score (ISS), Trauma Score-Injury Severity Score (TRISS), Shock index) were studied. Factors affecting emergency department management and mortality were analyzed.

Results: The mean age was found as 29.64±12.88 years in survivors and 36±19.98 years in deaths. GCS, ISS and shock index were found as the factors affecting mortality (p≤0.05). Wounded taken to the resuscitation room, hypotension, blood transfusion, intubation, treatment in ICU and amputation were correlated with mortality (p<0.05).

Conclusion: A fast and effective triage system must be applied in EDs following a bomb explosion. The explosion of a bomb on the open areas are the most common injury to the lower extremity injury. Mortality is most often associated with lower limb amputations.

Key words: Bomb explosions, emergency department managenet, mortality.

Diyarbakır’da Bir Bomba Patlaması: Klinik Bulgular ve Acil Servis Yönetimi

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada bir bombalı saldırı sonrasında acil servis yönetimi, hastaların klinik bulguları ve mortalite analizi sunulmuştur

Yöntemler: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil servisi’ne 5 Haziran 2015 tarihindeki patlama sonrası gelen hastalar retrospektif incelendi. Yaş, cinsiyet, triaj, sistem yaralanmaları, hipotansiyon, kan transfüzyonu, entübasyon, yoğun bakıma yatış, cerrahi tedavi, ampütasyon, travma skorları[Glasgow Coma Skalası (GCS) Skoru, Revize Trauma Skoru (RTS), Yaralanma Şiddet Skoru (Injury Severity Skoru -ISS), Travma Skoru-Yaralanma Şiddet Skoru (TRISS), Şok İndeksi ] incelendi. Acil servis yönetimi ve mortalite üzerine etkili faktörler analiz edildi.

Bulgular: Yaşayanların yaş ortalaması 29,64±12,88 yıl ve ölenlerin yaş ortalaması 36±19,98 yıl idi. GCS, ISS, shock index mortaliteyi etkileyen faktörlerdi (p≤0,05). Resüsitasyon odasına alınan yaralılar, hipotansiyon, kan transfüzyonu, entübasyon, yoğun bakımda tedavi, cerrahi tedavi ve ampütasyon yapılması mortalite ile ilişkiliydi (p<0,05).

Sonuç: Bir bombalama eyleminin ardından acil servislerde hızlı ve etkili bir triaj sistemi uygulanmalıdır. Açık alanda gerçekleşen bombalı patlamalarda en yaygın yaralanma alt ekstremite yaralanmaları olup mortalite en sık alt uzuv ampütasyonları ile ilişkilidir.

Anahtar kelimeler: Bombalı patlamalar, acil servis yönetimi, mortalite.

Dicle Med J  2016;43(4):542-548

doi: 10.5798/diclemedj.0921. 2016.04.0726

Volume 43, Number 4 (2016)