ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Presence of Parasites In The Waters of Giresun Province
Ülkü Karaman, Zeynep Kolören, Elif Demirel, Emine Ayaz, Onuralp Seferoğlu

Ülkü Karaman, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye e-mail: ulkukaraman44@hotmail.com

ABSTRACT

Objective: In study, it was aimed to demonstrate the presence of protozoa and helminths in the fifteen rivers which are located in five districts of Giresun and in the seawater of five different regions.

Methods: The research was conducted between March 2012 - May 2013 and every month water samples were collected on the dates stated. The samples were painted with the kinyoun acid fast, modified trichrome and trichrome dyes after examining with the direct bond. The preparations were evaluated in terms of parasitological under a light microscope.

Results: As a result of the investigation of the samples, Cryptosporidium spp. Cyclospora spp. Strongyloides species, Microsporidia, Blastocystis spp, hookworm and Giardia types were observed.
Conclusion: It was detected that the rivers in Giresun were used for the daily needs and agricultural irrigation. When the shortage of waste water treatment plants in the area of the institution was taken into account, it was concluded that some researches should be done for determining of the epidemiology of parasitic diseases in humans and animals and according to the results, the control programs should be planned. In the resource information’s we reached, any studies which were done for the investigation of the protozoa and helminths in the rivers and seawater of the province Giresun weren’t observed.
Key words: Giresun, parasites, rivers, seawater

Giresun İli’ndeki Sularda Parazitlerin Varlığı

ÖZET

Amaç: Çalışmada Giresun’a bağlı 5 ilçede yer alan 15 akarsu ve farklı 5 bölgedeki deniz suyunda protozoon ve helmintlerin varlığının gösterilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Araştırma Mart 2012- Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılmış olup her ay belirlenen tarihlerde su örnekleri toplanmıştır. Örnekler direk bakı ile incelendikten sonra kinyonun asit fast, modifiye trichrome ve trichrome boyaları ile boyanmıştır. Preparatlar ışık mikroskobunda parazitolojik açıdan değerlendirilmiştir.

Bulgular: Örneklerin incelenmesi sonucunda Cryptosporidium spp. Cyclospora spp., Strongyloides türleri, Microsporidia, Blastocystis spp., kancalı kurt ve Giardia spp., türlerine rastlanılmıştır.

Sonuç: Giresun ilindeki akarsuların günlük ihtiyaçlarda ve tarım amaçlı sulamada kullanıldığı saptanmıştır. Çalışmanın yapıldığı bölgede atık su arıtım tesislerinin yetersizliği göz önüne alındığında parazit hastalıkları konusunda insanlarda ve hayvanlardaki epidemiyolojisinin belirlenmesine yönelik araştırmaların yapılması ve elde edilen sonuçlara göre kontrol programlarının planlanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Ulaşılan kaynak bilgilerde Giresun ilinde ki akarsu ve deniz sularında protozoon ve helmintlerin araştırıldığı bir çalışmaya rastlanılmamıştır.

Anahtar kelimeler: Giresun, parazit, akarsu, deniz suyu

Dicle Med J  2016;43(4):521-526

doi: 10.5798/diclemedj.0921. 2016.04.0723

Volume 43, Number 4 (2016)