ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - A Retrospective Evaluation Of Judicial Reports Issued By Forensic Medicine Department Of
Yaşar Tıraşçı, Ubeydullah Durmaz, Kasım Bulut, Cem Uysal, Süleyman Gören

Kasım Bulut, Dicle Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Diyarbakır, Türkiye Email: drksmblt@hotmail.com

ABSTRACT

Objective: The aim of the present study was to address socio-cultural and demographic characteristics of forensic cases referred to Forensic Medicine Department of Dicle University between 2012 and 2015.

Methods: The present study reviewed the judicial reports issued by Forensic Medicine Department of Dicle Univer­sity Medical Faculty between 2012 and 2015 retrospec­tively and assessed the cases in terms of case type, age, gender, referral time, referring judicial authority and deci­sions made in the reports.

Results: The present study enrolled 2758 cases includ­ing 1793 (65%) males and 965 (35%) females. Age range of majority of the cases was 11 and 20 years in 1182 (42.9%) patients, followed by 21 and 30 years in 622 (22.6%) patients and over 61 years in 64 (2.3%) years. The age average was 23.59 ± 13.9.

Conclusion: Complete and proper record keeping in medicolegal cases are crucial to prevent unjust treat­ment of the physician and the patient during further legal process. In this manner, the physicians who meet judicial cases frequently and have a higher risk of malpractice should be trained regularly.

Key words: Forensic cases, forensic reports, forensic medicine

Dicle Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalınca 2012-2015 Yılları Arasında Düzenlenen Adli Raporların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada amaç, Dicle Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalına 2012-2015 yılları arasında başvuran adli olguların sosyokültürel ve demografik özelliklerinin irde­lenmesidir.

Yöntemler: Bu çalışmada Dicle Üniversitesi Tıp Fakülte­si Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalınca 2012-2015 yılları arasında düzenlenen adli raporlar retrospektif olarak in­celenmiş ve bu olgular olay türü, yaş, cinsiyet, polikliniğe müracaat zamanları, gönderen adli makamlar ve adli ra­porlarda verilen kararlar yönünden değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmada yer alan 2758 olgunun 1793 (%65)’ünün erkek, 965 (%35)’inin ise kadın olduğu belir­lendi. Olgular en çok 1182 (%42, 9) ile 11-20 yaş aralığın­da, daha sonra 622 (%22,6) olgu ile 21-30 yaş aralığında olup, en az 64 (%2,3) olgu ile 61 yaş ve üzeri grubunda yer almaktadır. Yaş ortalaması 23,59±13.91’dur.

Sonuç: Adli tıbbi olaylarda kayıtların eksiksiz ve düzenli tutulması, sonrasında oluşabilecek hukuksal süreçte he­kim ve hasta mağduriyeti olmaması açısından son dere­ce önemlidir. Bu minvalde adli olgularla sık karşılaşan ve mesleki hata riski yüksek olan hekimlere düzenli eğitim verilmesi gerekmektedir

Anahtar kelimeler: Adli olgular, adli raporlar, adli tıp

Dicle Med J  2016;43(3):424-430

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2016.03.0708

Volume 43, Number 3 (2016)