ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Relationship Between Nt-ProBNP and Volume Overload in Diabetic Nephropathy Progression
Yaşar Yıldırım, Müslüm Güneş, Ali Veysel Kara, Zülfikar Yılmaz, Ali Kemal Kadiroglu, Mehmet Emin Yılmaz

Yasar Yildirim, University of Dicle, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Nephrology, Diyarbakir, Turkey e-mail: yyil11@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives: The early diagnosis of volume overload in chronic kidney disease (CKD) is very important. N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) is a valuable biomarker for this purpose. Our study aimed to detect the relationship between NT-proBNP and left ventricular hypertrophy (LVH), hypertension (HT), GFR, and proteinuria among diabetic patients with stage 3-4 CKD.

Methods: 160 diabetic patients with stage 3-4 CKD [80 patients in stage 3 CKD (group 1) and 80 patients in stage 4 CKD (group 2)] were enrolled. NT-proBNP levels were evaluated in serum, and proteinuria was determined from 24-hour collected urine. Left ventricular hypertrophy was evaluated by M-mode echocardiography. NT-proBNP levels were compared according to their left ventricular hypertrophy, hypertension, and proteinuria levels.

Results: NT-proBNP levels was significantly higher, and GFR was lower in group 2 compared to group1 (p < 0.05). NT-proBNP was higher in patients with LVH (+) HT (+) and proteinuria ≥ 1gr/d than patients with LVH (-), HT (-), and proteinuria < 1g/d (p < 0.05). We found a significant correlation between NT-proBNP levels and left ventricular posterior wall thickness, diastole (LVPWTd), proteinuria, SBP, and DBP. Proteinuria was the major contributor to increased NT-proBNP levels among the independent variables.

Conclusion: We detected that NT-proBNP levels are increased during the progression of CKD, and proteinuria is the major cause of increased NT-proBNP levels among the independent variables.

Key words: NT-proBNP, chronic kidney disease, hypertension, left ventricular hypertrophy, proteinuria

Diyabetik Nefropati Progresyonunda Nt-Pro BNP  ve Volüm Yükü Arasındaki İlişki

ÖZET

Amaç: Kronik böbrek hastalığında (KBH) volüm yükünün erken tanısı çok önemlidir. NT- Pro BNP bunu gösteren değerli bir biyomarkırdır. Çalışmamızda diyabetik nefropati zemininde KBH gelişen evre 3-4 hastalarda NT-Pro BNP'nin sol ventrikül hipertrofisi, kan basıncı, glomerüler filtrasyon hızı ve proteinüri ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Diyabetik nefropati zemininde kronik böbrek hastalığı gelişen evre 3, 80 hasta ile evre 4, 80 hasta çalışmaya dahil edildi. NT-Pro BNP serumda, proteinüri 24 saatlik idrarda çalışıldı. Hastaların M-Mode ekokardiyografi ile sol ventrikül hipertrofisi belirlendi. KBH evrelerine göre iki gruba ayrılan hastaların T Pro BNP değerleri, sol ventrikül hipertrofisi, hipertansiyon ve proteinüri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Diyabetik nefropatide hastalığın progresyonu ile birlikte NT- Pro BNP anlamlı olarak artmaktaydı. Ancak NT Pro BNP, sol ventrikül hipertrofisi, yüksek kan basıncı 1gram/gün üzerinde proteinürisi olanlarda daha yüksekti. Bununla beraber NT- Pro BNP ile sol ventrikül duvar kalınlığı arasında da pozitif korelasyon vardı. Bağımsız değişken olarak proteinüri, sistolik ve diyatolik kan basıncı NT- Pro BNP artışı ile ilişkilidir.

Sonuç: Kronik böbrek hastalığının progresyonu ile NT Pro BNP artmaktadır. Bu artışa en büyük katkıyı proteinüri yapmaktadır.

Anahtar kelimeler: NT-proBNP, kronik böbrek hastalığı, hipertansiyon, sol ventrikül hipertrofisi, proteinüri, Türkiye

Dicle Med J  2016;43(4):497-502

doi: 10.5798/diclemedj.0921. 2016.04.0719

Volume 43, Number 4 (2016)