ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Demographic characteristicts of our patients with breast cancer in diyarbakir and surrounding
Abdurrahman Isıkdogan, S.Burhanedtin Zincircioglu, Ahmet Dirier, Metin Çelik, Orhan Ayyıldız

Dicle Üniv. İç Hastalıkları AD.

Demographic properties of 115 patients with breast cancer, followed beetwen September 2001-December 2002, were evaluated according to theirs’ clinical and pathological features. Patients were classified regard to age, gender, stage (operabl vs metastatic breast cancer), pathologic features (histologic subtype, grade, size, hormon receptor status, lymph node status), type of treatment, surgical procedure, and site of metastasis. Of them 112 were female, and 3 male, madian age was 37 years. Of them 52% were operabl and 40% were metastatic breast cancer, whereas 8% were locally advanced breast cancer. Histologically; invasive ductal carsinoma, Medullary carsinoma, and tubulolobular carsinoma were found in 85%, 4.8%, and 3.6% of cases, respectivelly. Estrogen receptor (ER) were known in 41% of patients and progesteron receptor (PR) status in 39% of patients. In early breast cancer, modified radically mastectomy, lumpectomy, and simple mastectomy were done in 77%, 21% of patients and 1 patient, respectively. In metastatic breast cancer; site of metastasis were found to be bone, locally and regionally, liver, lung and pleura, and brain. Patients with metastatic breast cancer had recieved paliative radiation therapy (41%), only hormonal therapy (11%) and chemotherapy with or without of hormonal therapy ( 89%).

Meme kanserl olgularımız Diyarbakır yöresindeki hastaların demografik özellikleri

Eylül 2001-Aralık 2002 tarihleri arasında basvuran ve düzenli izlenen meme kanseri tanısı alan 115 hastanın klinik ve patolojik özelliklerini degerlendirildi. Hastalar yas, cins, evre (operabl ve metastatik hastalık), patolojik özellikleri(histolojik tip, tümör greydi, tümör çapı, hormon reseptör durumu, lenf nodu sayısı), uygulanan tedaviler, cerrahi tedavi sekli, metastaz bölgeleri yönüyle degerlendirildi. Hastaların 112’si kadın 3’ü erkek, medyan yas 37 yıl bulundu. Olguların %52’si operabl, %40’ı metastatik, %8’i ise lokal ileri meme kanseri idi. Histolojik olarak hastaların; %85.5’i invazif duktal karsinom, %4.8’i medüller karsinom, %3.6’ı tubulolobuler karsinom idi. Estrogen reseptörü (ER) %41 hastada, progesteron reseptörü (PR) ise %39 hastada degerlendirildigi saptandı. Erken evrede %77 modifiye radikal mastektomi, %21 lumpektomi, 1 hastada ise simple mastektomi uygulanmıstı. Metastatik hastalarda lokalizasyonuna göre sırasıyla kemik, lökoregionel (cilt-lokal-lenf nodu), karaciger, akciger ve plevra, beyin en sık tutulan bölgelerdi. Olguların %41’ine palyatif radyoterapi, %11’ine sadece hormonal tedavi, %89’u kemoterapi kombinasyonu +/-hormonal tedavi verildi.

Volume 30, Number 1-4 (2003)