ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Spinal Cord Protection with Hypothermic Retrograde Venous Perfusion in Aortic Surgery
A.Ender Topal, Murat Akkus, Özlem Pamukçu, Gönül Ölmez

Diyarbakır Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi

In this experimental study, I examined the advantage of the retrograde hypothermic saline solution through the inferior vena cava during aortic surgery to prevent the complications of spinal cord ischemia. This study was examined on 14 kangal dogs. In the first (control) group, no preventive method was used. In the second (hypotermic) group, hypothermic saline solution was delivered by retrograde way through the inferior vena cava. Aorts were cross-clemped for 75 minutes in the both groups to create spinal cord ischemia. At the end of this period, the operations were finished and Tarlov score was applied to dogs. After 1 day, the dogs were taken to reoperation and the spinal cords of the dogs were taken out to make the immunohistochemical study with bcl-2 oncoprotein. At the end of this study, Tarlov scores were established 0.28 ± 0.49 in the first group and 2.86 ± 0.69 in the second group. The immunohistochemical study with bcl-2 oncoprotein demonstrated no cell prevention in the first group and 60 % cell prevention in the second group, respectively. According to this experimental study, appliement of hypothermic saline solution by retrograde way through the inferior vena cava during aortic surgery has a protective effect for spinal cord ischemia.

Aort Cerrahisinde Hipotermik Retrograd Venöz Perfüzyon le Spinal Kord Korunması

Bu çalısmada aort cerrahisi sırasında spinal kord iskemisi sonucu gelisen komplikasyonlara engel olabilmek için, cerrahi sırasında inferiyor vena kavadan retrograd yolla hipotermik salin solüsyonu vermenin yararlılıgı arastırıldı. 14 adet kangal kırması köpek üzerinde yapılan çalısmada, birinci (kontrol) grupta hiçbir koruyucu yöntem kullanılmadı, ikinci (hipotermik) grupta ise inferiyor vena kavadan retrograd yolla hipotermik salin solüsyonu verildi ve her iki gruptada aortaya 75 dakika süreyle kros-klemp konularak spinal kord iskemisi yaratıldı. Süre sonunda operasyon sonlandırılıp deneklere Tarlov skorlaması uygulandı. 1 gün sonra aynı denekler reoperasyona alınarak spinal kordları çıkarılıp bcl-2 onkoproteini ile immünohistokimyasal çalısma yapıldı. Çalısma sonunda Tarlov skorlaması kontrol grubunda 0.28 ± 0.49, hipotermi grubunda ise 2.86 ± 0.69olarak tespit edildi. Bcl-2 ile boyanma sonunda kontrol grubunda korunma görünmezken, hipotermi grubunda % 60 korunma gözlendi. Çalısma sonuçlarına göre inferiyor vena kavadan hipotermik salin solüsyonu vermenin spinal kord iskemisi üzerine koruyucu etkisi oldugu sonucuna varıldı.

Volume 31, Number 1 (2004)