ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Cluster Analysis of Variables about Attitudes of Chronic Smokers among Health Staffs
H. Coşkun Çelik, Ömer Satıcı, M. Yusuf Çelik

The aim of this study is to analyze multivariate construction about smoking using clustering methods. Clustering methods form successful cluster about this kind of multivariate construction. This research was applied upon the smoker health staff working at hospital and medical centers in Siirt in 2003 to investigate the variables about smoking. Especially 36 variables that belong to 54 chronic smoker health staffs were investigated. The observation rates of these variables were determined and to reveal clustering tendencies Ward Cluster Analysis, which is one of the hierarchical cluster analysis methods, was used. Taking into consideration belong to this sample, we obtained dendograms about several variables. By use of dendograms, clusters that explain the smoking habit with respect to sex, different habits, social and psychological standings of the individuals were formed. Visual characteristic of this method enables one to make interpretations that are more tangible. As conclusion, having used the ward cluster analysis on the variables related to smoking, we obtained successful and meaningful conclusions from the clusters.

Sağlık Personellerinde Kronik Sigara İçme Alışkanlığı Olanların Tutumlarına İlişkin Değişkenlerin Kümeleme Analizi (Cluster Analysis)

Çalışmamızın amacı, sigara ile ilgili ele alınan çok değişkenli bir yapıyı kümeleme yöntemleriyle çözümlemektir. Kümeleme yöntemleri bu tür çok değişkenli yapılarda başarılı kümeler oluşturmaktadır. Bu çalışmada sigara içme ile ilgili değişkenleri incelemek amacıyla, 2003 yılında Siirt ilindeki hastane ve sağlık ocaklarında görev yapan sigara içen sağlık personeli (doktor ve hemşireler) alınmıştır. Özellikle kronik sigara içicisi olan 54 sağlık personeline ait 36 değişken incelenmiştir. Bu değişkenlerin gözlenme oranları belirlenmiş ve kümelenme eğilimlerini ortaya çıkarmak için aşamalı kümeleme yöntemlerinden Ward yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme ait veriler dikkate alınarak değişkenlerle ilgili dendogramlar elde edilmiştir. Dendogramlar yoluyla, sigarayla ilgili değişkenlerden kişilerin cinsiyetini, değişik alışkanlıklarını, sosyal ve psikolojik durumlarını ortaya çıkaran kümeler elde edilmiştir. Bunların görsel olması, yorumlamalarda daha somut sonuçlara ulaşmayı sağlamıştır. Sonuç olarak sigarayla ilgili değişkenlere uygulanan Ward Kümeleme Yöntemi, konuyla ilgili beklenen kümelerden başarılı ve anlamlı sonuçlar elde edileceğini göstermiştir. 

Volume 32, Number 1 (2005)