ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Effects of Enalapril Maleate and Cold Stress on Some Blood Parameters
Zeliha Selamoğlu, Muhittin Yürekli

İnönü Üniversitesi, Fen –Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü / Malatya

Enalapril is a highly specific, competitive inhibitor of angiotensin converting enzyme (ACE) belonging to the category of ACE inhibitors. The beneficial effects of ACE inhibitors appear to result primarily the suppression of the plasma renin-angiotensin-aldesteron system. The pharmacological actions of enalapril maleate are related to hypotension. Enalapril maleate is an ACE inhibitor that controls high blood pressure by relaxing blood vessels. Stress triggers important adaptive responses that enable an organism to cope with a changing environment. The release of catecholamine is a key initial event in responses to stressors and is followed by an increase in the expression of genes that encode catecholamine-synthesizing enzymes. This study is designed to detect the effects of enalapril maleate and cold stress on blood glucose, triglyceride, cholesterol, and albumin levels in rat sera. Cold stress treatment has increased blood glucose, cholesterol and triglyceride levels but albumin level has decreased (P<0.05). Enalapril maleate treatment has decreased blood glucose and triglyceride levels (P<0.05). Cholesterol and albumin levels have not changed (P>0,05). Cold stress+enalapril maleate treatment has decreased blood glucose level (P<0.05). Triglyceride, cholesterol and albumin levels have not changed (P>0,05). 

Bazı Kan Parametreleri Üzerine Soğuk Stresi ve Enalapril Maleate’ın Etkileri

Enalapril, ACE (Angiotensin Converting Enzyme) inhibitörleri kategorisine ait olup, anjiyotensin dönüştürücü enzimin kompetetif inhibitörüdür. ACE inhibitörlerinin faydalı etkileri, öncelikle plazma renin-anjiyotensin-aldesteron sisteminin baskılanmasıyla ortaya çıkar. Enalapril maleat’ın farmakolojik aksiyonları, hipotansiyonla ilişkilidir. Enalapril maleat, kan damarlarını gevşeterek, yüksek kan basıncını kontrol eden bir ACE inhibitörüdür. Stres, organizmanın değişen çevreye uyumunu sağlayan önemli cevapları tetikler. Katekolaminlerin salınması, stres vericilere cevapta anahtar bir olaydır ve katekolamin sentez enzimlerini kodlayan genlerin ifadesinde artış ile takip edilir. Bu çalışma, sıçan kanında glukoz, trigliserit, kolesterol ve albumin seviyeleri üzerine enalapril maleat ve soğuk stresin etkilerini ortaya çıkarmak için düzenlenmiştir. Soğuk stres uygulama grubunda kan glukoz, kolesterol ve trigliserit seviyesi artıp, albumin seviyesi azalmıştır (P<0,05). Enalapril maleat uygulama grubunda kan glukoz ve trigliserit seviyesi azalmıştır (P<0,05). Kolesterol ve albumin seviyesi değişmemiştir (P>0,05). Soğuk stres+enalapril maleat uygulama grubunda kan glukoz seviyesi azalmıştır (P<0,05). Trigliserit, kolesterol ve albumin seviyesi değişmemiştir (P>0,05). 

Volume 32, Number 1 (2005)